روزنامه های کابل: سه شنبه ۲۸ میزان

اعلام پایان رسیدگی به ادعاهای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در محور بحث های روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که شکایت ها و ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات را به پایان رسانده و یافته های خود را به کمیسیون انتخابات سپرده است. برخی منابع گفته اند که در نتیجه این بررسی ها آرای حامد کرزی به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته است.

روزنامه های دولتی، از جمله انیس و اصلاح "خارجی ها" را متهم به دخالت در امور انتخابات و به ویژه بررسی ادعاهای تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری کرده است.

انیس در سرمقاله خود نوشته که خارجی ها با دخالت در انتخابات و تاخیر اعلام نتایج انتخابات "شهامت و مشارکت مردم در انتخابات" را استهزا و افکار عمومی را با "دلهره و اضطراب" مواجه کرده اند. این روزنامه دولتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته که این کمیسیون تلاش کرده که آرای مربوط به آقای کرزی را به زیر ۵۰ درصد کاهش دهد.

به نظر انیس، رفتن انتخابات به دور دوم بیانگر "مداخله صریح و مستقیم خارجی ها" در امور افغانستان است. به باور نویسنده این انتخابات حکومت "شکننده ای" را در پی خواهد داشت.

اصلاح دیگر روزنامه دولتی با اشاره به همین موضوع نوشته که غربی ها بر آقای کرزی فشار وارد می کنند که یا زمینه تشکیل دولت موقت یا هم حکومت ائتلافی را فراهم کند. ماندگار نوشته که کمیسیون شکایات انتخاباتی علی رغم فشارها، با بازشماری ده درصد آرای انتخاباتی به این نتیجه رسیده که آرای آقای کرزی به زیر ۵۰ درصد کاهش یابد.

روزنامه اما افزوده که کمیسیون انتخابات، که مسئولیت اعلام نتایج نهایی انتخابات را دارد، ممکن است کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را با "چالش" مواجه کند.

ماندگار در ادامه نوشته که "دست های پنهان در تلاش اند تا از هم اکنون با خنثی کردن این روند مدنی و ملی سنگ اندازی کنند".

روزنامه نخست به این باور است که معضل دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آینده نظام کنونی این کشور با خطر مواجه کرده است.

به نظر روزنامه، اگر تیمهای آقایان کرزی و عبدالله، شکست و پیروزی در انتخابات را، که این موضوع هم تا حال بخوبی مشخص نیست، به عنوان قاعده دموکراتیک نپذیرند، دموکراسی در افغانستان قربانی خواهد شد.

نویسنده افزوده که شرایط کنونی کشور نیاز به "تحمل و شکیبایی" دارد و طرفهای دخیل در قضایا باید بدانند که قربانی کردن دموکراسی افغانستان را به "سومالی دوم" مبدل خواهد کرد.

روزنامه افغانستان تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را مطابق قانون "نهایی" دانسته، اما افزوده است که "دست اندازی ها، چانه زنیها و زد و بندهای پشت پرده" روند بررسی آرای مشکوک را آسیب رساند.

به باور روزنامه، ممکن است آقای کرزی تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را نپذیرد و در چنین فرضی "بحران انتخابات، افزایش ناامنی، گرانی و رکود بازار اقتصادی" مردم را به ستوه خواهد آورد.

روزنامه در ادامه تاکید کرده که رئیس جمهوری با "حوصله مندی تمام" به تصمیم کمیسیون شکایات احترام بگذارد و با مشورت کمیسیون انتخابات زمان برگزاری دور دوم انتخابات را "اعلام" کند.

هشت صبح در صفحه نخست خود به نقل از "منابع موثق" نوشته که آرای آقای کرزی به "۴۸ درصد" کاهش یافته و رفتن انتخابات به دور دوم قطعی شده است.

به نظر روزنامه، مردم بی صبرانه منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات اند و از این که سرنوشت آنان به "گروگان" گرفته شده به شدت نگرانند. روزنامه آرمان ملی در مطلبی نوشته که حامد کرزی با این که با عبا و قبای دموکراسی ادای تکنوکرات ها را در می آورد، این بار خود قصد "کودتا علیه دموکراسی" دارد.

روزنامه مدعی است که مقامهای نزدیک به آقای کرزی در روزهای اخیر تلاش داشته اند که کمیسیون مستقل انتخابات را تحت فشار قرار دهند تا یافته های کمیسیون شکایات انتخاباتی را نپذیرد.