روزنامه های کابل: چهارشنبه 13 عقرب

نخستین اظهارات حامد کرزی پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در مورد ساختن حکومت مشارکت ملی در نشریات چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای یافته است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود ضمن اعتراض به تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان به برنده اعلام کردن حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به برآورده شدن تعهداتی که آقای کرزی در عرصه ایجاد حکومت "مشارکت ملی" داده، ابراز تردید کرده است.

نویسنده هشت صبح با لحن تندی نوشته، مردمی که به آقای کرزی رای ندادند و او را انتخاب نکردند، چگونه خود را در "آئینه مخدوش" حکومت آینده آقای کرزی خواهند دید؟ تعبیر "آئینه" را حامد کرزی روز گذشته در کنفرانس خبری خود به کار برد و گفت که تلاش می کند تمامی افغانها خود را در آئینه حکومت او ببینند.

هشت صبح نوشته که "مشارکت ملی" به معنای "تقسیم چوکی و منصب با رئیسان و متنفذین و اکابر قومی نیست، بلکه مشارکت ملی به معنای تامین حقوق شهروندی و برخورداری فرد فرد مردم افغانستان از حقوق انسانی و اساسی شان است."

این روزنامه در ادامه به طعنه نوشته: "زنان نیز در جمع شهروندان این کشور هستند، مبادا به جرم نداشتن ریش سفید، از مشارکت دور نگهداشته شوند."

روزنامه سروش ملت اما در صفحه نخست نوشته که "حامد کرزی رئیس جمهور همه مردم افغانستان است، چه آنهایی که به او رای دادند و چه آنهایی که به نامزد دیگری رای دادند."

این روزنامه با توجه به اظهارات روز گذشته آقای کرزی در مورد ساختن حکومت "مشارکت ملی" نوشته که این مسئله، بدون شک نیاز اصلی افغانستان است تا برای حل مشکلات افغانستان، همه افغانها در امور سهیم باشند.

سروش ملت در عین حال به چالشهای عظیمی که سر راه افغانستان قرار دارد اشاره کرده و نوشته: "مردم افغانستان انتظار دارند که دولت آینده بتواند تحول بنیادی در زندگی شان به وجود آورده و شاهد بهبود زندگی شان در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشند."

هفته نامه مشارکت ملی که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان منتشر می شود، در سرمقاله خود نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را "پیروزی دموکراسی" تعبیر کرده است.

این هفته نامه نوشته که تصمیم کمیسیون انتخابات به برنده اعلام کردن حامد کرزی، بر اساس قوانین افغانستان صورت گرفته و مشروعیت کافی دارد.

نویسنده با همین استدلال، از عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی آقای کرزی درخواست کرده که این تصمیم را قبول کرده و در راه "توسعه و آبادانی کشور" با حکومت آینده افغانستان همکار باشد.

روزنامه ماندگار اما از دید انتقادی به مسئله نگاه کرده و در صفحه اول خود با خط درشت نوشته: "شاگرد مشروطی که اول نمره شد؛ کرزی نخستین رئیس جمهور دنیا با آرای کمتر از پنجاه درصد"

این روزنامه در مطلب اعتراضی دیگری خطاب به حامد کرزی نوشته: "جناب دیکتاتور! نمی توانم شما را به رسمیت بشناسم."

روزنامه افغانستان ولی اعلام پیروزی حامد کرزی در انتخابات را در صورت انصراف عبدالله از شرکت در انتخابات، به سود مردم افغانستان دانسته است.

این روزنامه استدلال مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان را تکرار کرده که گفته اند، عدم برگزاری دور دوم انتخابات در شرایطی که تنها یک نامزد در آن حضور داشت، از یک سو از مصرف پولهای هنگفت جلوگیری کرد و از سوی دیگر، تهدیدهای امنیتی را که در روز انتخابات انتظارش می رفت، از بین برد.