نشریات کابل: چهارشنبه 20 عقرب

وضعیت سیاسی افغانستان پس از انتخابات، در روزنامه های چاپ امروز کابل از زاویه های متفاوتی بررسی شده است.

روزنامه ماندگار در یادداشت اصلی نوشته که رسانه ها در افغانستان تحت فشار قرار گرفته اند و این وضعیت را نگران کننده خوانده است.

این روزنامه نوشته که چنین فشارهایی با مسایل سیاسی و انتخاباتی این کشور پیوند دارد.

به نوشته این رونامه آماج این گونه فشارها بیشتر رسانه های اند که به صورت بی طرفانه به نشر گزراش ها و اخبار دست می یازند.

روز گذشته مجلس سنای افغانستان شماری از رسانه های این کشور را به بی پروایی در نشر گزارش ها متهم کرد و خواهان پیگیری آن از سوی دادستانی کل افغانستان شد.

روزنامه ماندگار این گونه فشارها را برای آزادی بیان در افغانستان زیانمند توصیف کرده و نوشته در حالی که دولت آزادی بیان را مهم ترین دستاور خود در هشت سال گذشته می داند، حالا تلاش دارد تا این دستاورد را نیز خدشه دار کند.

روزنامه راه نجات به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مشروعیت انتخابات افغانستان توجه کرده و آن را برخاسته از دو ضرورتی دانسته که این سازمان را واداشته تا چنین قطع نامه ای را صادر کند.

به نظر نویسنده راه نجات ضرورت اول پرده پوشی بر دخالت های است که از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی در روند انتخابات افغانستان انجام شده است و ضرورت دوم ناشی از آن است که سازمان ملل احساس کرده که نظام آینده افغانستان با رهبری حامد کرزی از عدم مشروعیت رنج می برد.

با این تحلیل نویسنده راه نجات نتیجه گرفته که سازمان ملل با این اقدام خود تلاش کرده که هر دو مشکل را هم زمان حل کند.

روزنامه هشت صبح کمک پنج میلیارد دلاری جاپان به افغانستان را در سرمقاله خود به بررسی گرفته است.

جاپان نخستین کشوری است که پس از پیروزی حامد کرزی در انتخابات دوم افغانستان کمک پنج میلیارد دلاری را برای این کشور اعلام کرده است.

نویسنده هشت صبح به این باور است که با وجود فساد در دستگاه دولت سرنوشت این کمک هم به سرنوشت کمک های پیشین جامعه جهانی دچار می شود.

نویسنده دولت افغانستان را فاقد میکانیسم قانونی برای مصرف کمک ها دانسته و آن را دولتی "بدون ظرفیت" توصیف کرده است.

ولی روزنامه افغانستان از منظری دیگر به این موضوع نگاه کرده و از کمک پنچ میلیارد دلاری جاپان به افغانستان استقبال کرده است.

به نوشته این رونامه اعلام این کمک نشانگر به رسمیت شناختن دولت آقای کرزی پس از انتخابات است و از ادامه ای کمک های جامعه جهانی به این کشور ظرف سال های آینده اطمینان می دهد.

مطالب مرتبط