خواست شما از رئیس جمهوری جدید چیست

حامد کرزی

دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی، درحالی آغاز می شود که واقعیت های سیاسی و نظامی در در داخل و درسطح منطقه با گذشته تفاوت هایی دارد. در داخل کشور، حضورنظامیان غرب، مثل گذشته موثرپنداشته نمی شود و درکشورهای کمک کننده نیز شک و تردید حضور نیروهای خارجی در افغانستان در حال افزایش است.

از سوی دیگر آقای کرزی که زمانی از چهره های مورد توجه و مطرح در غرب بود، حالا درعرصه های مختلف ازسوی متحدانش تحت فشار قرار دارد.

درچنین شرایطی، دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی چگونه خواهد بود و چه تفاوتی با دوره پیشین خواهد داشت؟ خواسته های شما از رئیس جمهوری و حکومت آینده او چیست و چه انتظاراتی از او در دور جدید دارید؟

در روز مراسم تحلیف رئیس جمهور کرزی می خواهیم از شما دراین باره بشنویم

برای طرح دیدگاه ها و سوال های تان در این مورد، هنگام پخش برنامه صدای شما به شماره:

00442078360331 به مازنگ بزنید

و یا به شماره SMS) 00447786208888 ) یا پیامک بفرستید.

همچنین برای ارسال نظر و سوال تان از طریق ایمیل هم می توانید از این نشانی استفاده کنید:

dari@bbc.co.uk