نشریات کابل، پنجشنبه 19 قوس

روزنامه چاپ آخرین روز هفته در کابل به مسایل مختلفی از جمله حقوق بشر، چگونگی مبارزه با فساد، تلفات غیرنظامیان در شرق افغانستان و روابط میان افغانستان، پاکستان و هند پرداخته اند.

روزنامه چراغ به بهانه روز جهانی تصویب اعلامیه حقوق بشر از "مظالمی" سخن گفته که انسان امروزی در کشورهای مختلف با آن رو به رو است.

به نظر نویسنده چراغ هیچ گاهی در تاریخ به اندازه قرن حاضر بر بشریت ظلم و جور از سوی "امپراطوران حقوق بشری" انجام نشده است.

نویسنده چراغ وضعیت حقوق بشری را در افغانستان "خونین و خشن" توصیف کرده و خواهان رسیدگی به این وضعیت شده است.

روزنامه هشت صبح از عدم تمایل دولت افغانستان در حمایت از فیصله های کمیسیون مستقل حقوق بشر سخن گفته و نوشته دولتمردان این کشور همان گونه که به شکل مصلحتی دموکراسی را در کنفرانس بن پذیرفتند ارزش های حقوق بشری نیز برای آن ها اهمیت چندانی ندارد.

روزنامه دولتی انیس در حاشیه کنفرانس سه جانبه افغانستان، پاکستان و هند مناسبات میان این کشورها را در سرنوشت منطقه اساسی خوانده و نوشته در گذشته تقابل در سیاست های این سه کشور سبب بحران های منطقه ای شده است.

انیس در ادامه از قول وزیر خارجه افغانستان نوشته که درد مادران در هند، پاکستان و افغانستان در سوگ فرزندان شان یک درد مشترک است.

روزنامه نخست با اشاره به رهایی شهردار کابل از زندان، اقدام های دولت را در راستای مبارزه با فساد "لفاظی های عوام فربیانه" تعبیر کرده و نوشته در دولت افغانستان اراده برای ریشه کن کردن فساد وجود ندارد.

این روزنامه برنامه های دولت را هم در راستای مبارزه با فساد دولتی به باد انتقاد گرفته و نوشته افرادی که مجری برنامه مبارزه با فساد هستند به گونه غیرقانونی معاش های دلاری گزاف دریافت می کنند. - در این مورد روزنامه اسنادی ارایه نکرده است.

روزنامه ماندگار هم به بهانه روز جهانی مبارزه با فساد دولت افغانستان را در مبارزه با این پدیده ناتوان دیده است.

به باور نویسنده ماندگار در افغانستان مبارزه با فساد با چالش های گوناگونی مواجه است و از جمله نبود راهکار مشخص و میکانیسم کنترل منابع عایداتی که در اختیار نهادهای دولتی قرار می گیرد.

روزنامه سروش ملت از مبارزه با فساد اداری به عنوان "ضرورت ملی" یاد کرده و دولت را به اتخاذ برنامه های توصیه کرده که سبب زدایش فقر و نابسامانی های اجتماعی در جامعه شود، آنچه که به باور نویسنده از عوامل مهم فساد اداری در این کشور به حساب می آیند.

روزنامه آرمان ملی وضعیت در پارلمان را اسفبار دانسته و نوشته نمایندگانی که بر کرسی های خانه ملت تکیه زده اند مظهر واقعی اراده مردم نیستند.

به نوشته روزنامه آرمان ملی افغانستان به یک پارلمان مستقل، متحد، مدبر و مبتکر نیاز دارد که در حال حاضر فاقد آن است.

روزنامه اصلاح به کشتار غیرنظامیان در ولایت لغمان پرداخته و ادامه این وضع را به نفع نیروهای خارجی و افغان ندانسته است.

به نوشته این روزنامه حوادثی از این دست می تواند در آینده منجر به فاصله گرفتن مردم از دولت و بلاخره قیام علیه نیروهای خارجی شود.

مطالب مرتبط