نشریات کابل: چهارشنبه 2 جدی

فرارسی زمستان و آسیب پذیری بسیاری از خانواده ها در افغانستان، در کنار مسایلی در مورد کابینه جدید این کشور و خواستهای مردم افغانستان از حکومت شان، در روزنامه های امروز کابل بازتاب یافته است.

فقر در افغانستان موضوعی است که روزنامه انیس به آن پرداخته و براساس آمار سازمان ملل نوشته که بیش از شش میلیون افغان به کمک های غذایی نیاز دارند.

انیس در ادامه می نویسد در سال های گذشته مساله فقر در بخش های از افغانستان زندگی عده ای را با خطر مرگ مواجه کرده بود.

روزنامه انیس از دولت می خواهد با برنامه ریزی برای مهار مشکل فقر در فصل زمستان اقدام کند.

روزنامه اراده با اشاره به مشکلات امنیتی در کشور از اداره جدید افغانستان می خواهد که تامین امنیت را در اولویت های کاری خود قرار دهد.

به نوشته روزنامه اراده در هشت سال گذشته با وجود کمک های مادی و معنوی جامعه جهانی به افغانستان دولت این کشور قادر به تامین امنیت نشده است.

روزنامه مبارزه با فساد و ایجاد اداره سالم را از مولفه های مهم تامین امینت در افغانستان خوانده است.

روزنامه ویسا به کنفرانس بن پرداخته و پرسیده چقدر از انتظارات مردم که در این کنفرانس مطرح شده بود، برآورده شده است؟

به باور روزنامه ویسا در هشت سال گذشته باید در زمینه افغانیزه شدن اداره و امنیت افغانستان کارهای صورت می گرفت که احتیاج این کشور را به کشورهای خارجی کاهش می داد.

ولی روزنامه می نویسد هنوز تا رسیدن به چنین مرحله ای زمان درازی در پیش است و معلوم می شود که فیصله های کنفرانس بن در سال 2002 میلادی برآورده نشده است.

روزنامه باختر به ناامنی های شمال افغانستان که به تازگی اوج گرفته توجه کرده و در این خصوص دولت را مورد انتقاد قرار داده است.

به نوشته روزنامه باختر وزیر داخله افغانستان ناامنی های شمال را ناشی از مداخله کشور پاکستان دانست در حالی که به باور این روزنامه علاوه بر این موضوع در شمال ملیشه های غیر طالبانی هم فعال شده اند.

نویسنده باختر به این نظر است که در حال حاضر بر سر پست ولایت بلخ میان برخی از جناح های قدرت مند در منطقه تنش های جریان دارد ولی باختر به شکل مشخص از این جناح ها نام نبرده است.

هفته نامه آگاه در یادداشتی تحت عنوان کابینه جدید و وزرای کهنه به نقد کابینه پیشنهادی حامد کرزی پرداخته است.

هفته نامه موضوع تابیعت دوگانه برخی از نامزد وزیران و حضور کم رنگ زنان در کابینه جدید را از کاستی های مهم این کابینه برشمرده است.

مطالب مرتبط