افغانستان: اعزام جنگجویان پاکستانی'جنگ تبلیغاتی' است

طالبان

وزارت دفاع افغانستان اظهارات یک فرمانده طالبان پاکستانی در مورد اعزام جنگجویان بیشتر به این کشور را "جنگ تبلیغاتی" خوانده است.

مقام های این وزارت می گویند طالبان از نظر توانایی در حدی نیستند که "هزاران" نیروی تازه نفس را برای ادامه جنگ در افغانستان بسیج کنند.

یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان روز گذشته گفت که برای رویارویی با نیروهای جدید آمریکایی که قرار است به افغانستان اعزام شوند، هزاران نفر به افغانستان می فرستد.

ساعتی بعدتر، یک سخنگوی فرماندهی نظامی آمریکا در افغانستان گفت که هیچ نشانی مبنی بر ورود قابل توجه شورشیان به منطقه مرزی مشاهده نشده است.

'قبرستان'؟

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در عین حال که اعزام جنگجویان بیشتر به افغانستان را از سوی طالبان پاکستانی دور از انتظار می داند، اما تاکید کرد که اگر جنگجویان بیشتری به افغانستان وارد شوند، توان رویارویی با نیروهای بین المللی را نخواهند داشت.

ژنرال عظیمی گفت: "از دید نظامی بسیار بعید می دانم، این می تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد. اما اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد، افغانستان قبرستان دهشت افکنان خارجی خواهد شد."

عملیات نظامی اخیر پاکستان علیه طالبان پاکستانی در مناطق مرزی با افغانستان، سبب شده که بیشتر نیروهای وابسته به شورشیان پاکستانی به افغانستان فرار کنند.

ارتش پاکستان از حدود دو سال پیش مقابله با افراد مسلح وابسته به اسلامگرایان تندرو در این منطقه را آغاز کرده و از اواسط ماه اکتبر سال جاری به عملیات خود شدت بخشیده است.

در مقابل، شورشیان مسلح وابسته به طالبان پاکستانی نیز، عملیات خود علیه دولت پاکستان را با راه اندازی حملات انتحاری شدت بخشیده اند که موجب بروز تلفات سنگینی شده است.

در میان این اظهار نظرها آنچه مسلم است این است که مردم افغانستان از شدت گرفتن و گسترش جنگ در تابستان آینده نگران هستند.

مطالب مرتبط