نشریات کابل: چهارشنبه 30 جدی

حملات روز دوشنبه طالبان به کابل، موضوع اصلی بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست در یادداشت شدید الحنی از برخورد دولت با رسانه های خصوصی پس از وقوع حوادث روز دوشنبه شهر کابل انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که نوک پیکان سخنان وزیر داخله افغانستان در نشست خبری پس از این حوادث بیش تر از این که به سوی شورشیان مسلح نشانه گیری کرده باشد، متوجه رسانه های بود که به تعبیر وزیر داخله در اطلاع رسانی از این رویداد برخلاف منافع ملی و بیشتر به نفع شورشیان عمل کرده اند.

روزنامه نخست این گونه سخنان را ناشی از بی برنامگی دولت در ایجاد بستر مساعد برای رشد آزادی بیان تعبیر کرده و در اخیر نتیجه گرفته که دولت وظیفه دارد به شکل قانونی به رسانه ها سمت و سو بدهد.

روزنامه باختر حمله به تاسیسات دولتی و غیر دولتی را در شهر کابل خطرناک خوانده و نوشته مردم از این گونه حوادث به شدت ناخشنود اند.

روزنامه ویسا بخشی از سخنان رئیس جمهور کرزی را در واکنش به حوادث روز دوشنبه کابل مهم دیده که گفته بود مساله ای خطرناک تر از حملات انتحاری دامن زدن به اختلافات قومی از سوی برخی افراد و گروه ها است.

روزنامه بدون آن که هویت این گونه افراد و گروه ها را مشخص کند می نویسد که در هشت سال گذشته این طیف از مردم برای بقای خود با استفاده از مسایل قومی امتیازگیری می کنند.

روزنامه دولتی انیس هم در مطلبی زیر عنوان "مسئولیت رسانه های حرفه ای" از برخی رسانه های خصوصی افغانستان انتقاد کرده که "حوادث روز دوشنبه را به شکل واقعی پوشش نداده اند."

به نوشته این روز نامه برخی از رسانه های تصویری افغانستان این حمله را "برگشت" این کشور به دهه هفتاد و آغاز درگیری های میان گروهی در کابل توصیف کرده اند.

هفته نامه آگاه ضمن ستایش از نیروهای امنیتی در مهار حادثه روز دوشنبه نوشته بهتر آن است که نیروهای کشور توانایی و قدرت خود را در پیش گیری از چنین رویدادهای نشان دهند.

روزنامه اراده می نویسد جنگ از هلمند به دروازه های ارگ در کابل رسیده است و با این نوشته به کنفرانس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایران اشاره می کند که قرار است به زودی برگزار شود.

به نوشته این روزنامه کشورهای همسایه افغانستان در ناامن ساختن این کشور دست دارند و به شکل واقعی افغانستان را در مبارزه با شورشیان کمک نمی کنند.

مطالب مرتبط