چه چیزی باعث ماندگاری یک اثر می شود؟

رهنورد زریاب
Image caption رهنورد زرباب، نویسندهء افغان

راز ماندگاری آثار ادبی و هنری، نگاهی به مجموعه ی شعرهای مجیب مهرداد، صوتی شدن کتاب گلنار و آیینه، پیشینه جایزه اسکار و پریشانی زبان آگهی های بازرگانی در رسانه های افغانستان از مطالب این هفته در مجله هفتگی است.

باور ها بر این بوده است که خلق یک داستان و نوشتن یک شعر و یا آفریدن هر اثر دیگر هنری تلاشی برای ابراز وجود و جستجوی بقاست. اندیشمندی می گفت: هر اثری که معطوف به این سه: حقیقت، انسان و زیبایی باشد ماندگاری خواهد یافت. چرا؟ چون حقیقت و زیبایی و انسان پدیده هایی جاودانی اند که ممکن است شناخت ما از آنها پیوسته دستخوش دیگرگونی و تحول شود اما تغییری در ماهیت راز آلود آنها وارد نخواهد آمد. به راستی چه چیزی باعث ماندگاری یک اثر می شود، چرا از پی هزار و اند سال هنوز نوشته های قدیمیان را می خوانیم و از آن لذت می بریم؟ ببینیم در میان همروزگاران ما چه سخنانی در این باب وجود دارد؟ رهنورد زریاب نویسنده برجسته ی افغان را برای سخن گفتن در این باب دعوت کردیم و پرسیدیم ماندگاری یک اثر را در چه می داند؟