نشریات کابل: سه شنبه 20 دلو

بحث مذاکره با طالبان و برنامه حامد کرزی برای اجباری کرزی دوره سربازی در افغانستان، از مسایل مورد بررسی در بسیاری از روزنامه های امروز کابل است.

روزنامه راه نجات در سرمقاله خود نوشته که تلاشها برای مذاکره با طالبان نتیجه قناعت بخشی در پی ندارد و افزوده که دلیل این امر، "دوگانگی" در نظریات جامعه جهانی و دولت افغانستان در این عرصه است.

راه نجات نوشته که آنچه دولت افغانستان در مورد طرح مذاکره با طالبان می گوید، تا اظهارات مقامات غربی تفاوت زیاد دارد و همین مسئله باعث شده تا به نوشته روزنامه، در اجرای طرح مذاکره با طالبان، پراکندگی ایجاد شود.

راه نجات نوشته که کشوهار خارجی، هر کدام با دید مخصوص خود به مسئله مذاکره با طالبان می نگرند و به باور نویسنده، به آنچه افغانستان می خواهد کمتر توجه دارند.

روزنامه ماندگار نیز به مسئله مذاکره با طالبان از دید انتقادی نگریسته و نوشته که طالبان از همین حالا به طرح دولت افغانستان برای مذاکره، به عنوان "شکست" این دولت و کشورهای خارجی حامی افغانستان نگاه می کنند.

این روزنامه نوشته که طالبان از تلاشهای دولت برای مذاکره به نفع خود استفاده کرده و در مناطق تحت نفود خود اعلام می کنند که آمریکا "همانند شوروی سابق، به بن بست رسیده است."

ماندگار نوشته که طالبان با این استدلال، از همراهان خود می خواهند تا مبارزه خود را علیه آمریکا ادامه بدهند.

روزنامه آرمان ملی به بحث اجباری کردن دوره سربازی در افغانستان پرداخته است.

این روزنامه با آنکه از اجرای چنین طرحی حمایت می کند، اما تاکید کرده که اجباری کردن سربازی در افغانستان، در شرایط کنونی، نیازمند پیش زمینه های زیادی است.

آرمان ملی نوشته که بسیاری از خانواده های افغان در حال حاضر در فقر بسر می برند و در چنین شرایطی، جلب "نان آوران" این خانواده ها به سربازی، می تواند خطرناک باشد.

نویسنده تاکید کرده که افغانستان باید طرح اجباری کردن سربازی را به اجرا بگذارد، اما برای سراسری کردن این طرح، باید از حوصله کار گرفته شود.

مطالب مرتبط