نشریات کابل: پنجشنبه 22 دلو

حوادث مرگبار گذرگاه سالنگ کماکان موضوع مورد بحث روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه آرمان ملی عملیات قریب الوقوع هلمند را "نمایشی" خوانده و نوشته که این عملیات سبب بیرون راندن طالبان از منطقه نخواهد شد.

نویسنده آرمان ملی به این نظر است که طالبان از رویارویی با نیروهای افغان و خارجی در این نبرد خودداری خواهند کرد تا از تلفات احتمالی افراد خود جلوگیری کنند.

آرمان ملی این سوال را هم مطرح می کند که آیا تصرف دو ولسوالی به معنای پاک کردن تمام ولایت هلمند از وجود طالبان خواهد بود؟

روزنامه ماندگار به فروریزی برف کوچ (بهمن) در بزرگراه سالنگ پرداخته و از ارگان های دولتی انتقاد کرده که "جلو واقعه را قبل از وقوع نگرفته اند."

نویسنده ماندگار به این باور است که مقامات افغان با طبیعی خواندن این رویداد تلاش می کنند که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند در حالی آنان می توانستند با ارایه اطلاعات و جلوگیری از رفت و آمد وسایط جلو این رویداد را بگیرند.

روزنامه سروش ملت هم به این موضوع پرداخته و با مقصر خواندن مقامات دولت در این رویداد چنین حوادثی را قابل پیشبینی دانسته است.

روزنامه سروش ملت وقوع بهمن در سالنگ را که سبب کشته شدن بیش از 160 تن شده به عدم آمادگی ارگان های ذیربط مرتبط دانسته است.

روزنامه افغانستان حادثه سالنگ را به سونامی تشبیه کرده و مقامات افغان را به اتخاذ تدابیر پیش گیرانه در این خصوص فراخوانده است.

روزنامه افغانستان می نویسد اگر تدابیر ایمنی برای رفت و آمد وسایل در این بزرگراه در نظر گرفته می شد احتمالا تلفات این قدر سنگین نمی بود.

روزنامه هشت صبح به بهانه 22 بهمن، روز پیروزی انقلات اسلامی ایران نوشته "انقلابی که به فاجعه انجامید."

هشت صبح در یادداشت اصلی خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران این موضوع را مطرح کرده که انقلاب اسلامی ایران نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

نویسنده هشت صبح باور دارد که بیرون راندن برخی از سیاست مداران این کشور از حلقه تصمیم گیری به معنای این است که انقلاب ایران "فرزندان اش را بلعیده است."

روزنامه نخست عدم توجه دولت را در اجرای برنامه عدالت انتقالی آسیب پذیری مقامات بلند پایه در صورت اجرای این برنامه توصیف کرده است.

نویسنده نخست باور دارد که مصلحت گرایی های رئیس جمهور سبب شده که شماری از ناقضان حقوق بشر در سایه حاکمیت از اقتدار بیشتری زندگی کنند، اقتداری که به نوشته روزنامه، از راه تفنگ کمایی کرده بودند.

مطالب مرتبط