روزنامه های کابل: یکشنبه ۲۵ دلو

عملیات بزرگ ناتو در هلمند، در جنوب افغانستان بخش عمده مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود اختصاص داده است.

این عملیات بامداد روز شنبه، 24 دلو/بهمن در منطقه مارجه و نادعلی، در مرکز ولایت هلمند برای بازپسگیری این مناطق و گسترش حاکمیت دولتی در آن جا آغاز شد. در این عملیات ۱۵ هزار سرباز افغان و ناتو با حمایت هوایی شرکت کرده اند.

ماندگار پرسیده که مارجه چقدر می تواند اهمیت استراتژیک داشته باشد که برای بازپسگیری آن این قدر سرمایه گذاری شده است.

نویسنده مطلب افزوده که ساکنان مارجه در شگفتی هستند که چرا در این منطقه چنین عملیات بزرگی راه اندازی شده و در مورد لزوم حضور ۱۵ سرباز در این عملیات تردید وجود دارد.

نویسنده ماندگار عملیات مارجه را "نمایش قدرت" دانسته که "پایگاه مهم طالبان و یکی از مراکز اصلی کشت خشخاش، منبع عمده مالی طالبان" را هدف قرار داده است. روزنامه دولتی انیس نوشته که منطقه مارجه در ولایت هلمند از لحاظ جغرافیایی اهمیت استراتژیک ندارد، اما به لحاظ حضور دوامدار مخالفان در آن جا، "در تعیین سرنوشت جنگ" اهمیت نظامی یافته است.

این روزنامه افزوده که نیروهای افغان در این جنگ توانایی جنگی خود را به نمایش گذاشتند و این پیام را به مخالفان فرستادند که "راه جنگ" به صلح و دوستی منتهی می شود.

انیس در ادامه افزوده که اگر ارتش افغانستان مانند عملیات مارجه به دقت برای سرکوب مخالفان عمل کند، مواضع طالبان "یکی پی دیگر شکسته خواهد شد".

روزنامه افغانستان نوشته این که طالبان در این جنگ با ارتش و نیروهای بین المللی به طور مستقیم درگیر نمی شوند، "طبیعی" است. به نظر نویسنده، طالبان نه توانایی آن را دارند و نه تحمل تلفات آن را.

سرمقاله نویس روزنامه افزوده که طالبان همواره در چنین موارد از تاکتیک "جنگ و گریز" کار گرفته اند. به این ترتیب، به نوشته روزنامه، آنان به آسانی منطقه را ترک می کنند و با سازماندهی مجدد بازمی گردند.

روزنامه اما افزوده که اگر سه مرحله پاکسازی منطقه از وجود طالبان، استقرار نیروهای امنیتی و آغاز بازسازی در آن جا به خوبی عملی شود، بازگشت طالبان دسوار خواهد شد.

هشت صبح در سرمقاله خود بعید دانسته که طالبان با این عملیات آن قدر ضعیف شوند که "از روی ناگزیری" تن به صلح بدهند.

به نوشته روزنامه، از یک سو طالبان در این جنگ "مقاومت چندانی از خود نشان نمی دهند" و از سوی دیگر در این عملیات از نیروهای هوایی کار گرفته نمی شود.

هشت صبح افزوده که با آن که مقامات افغان از احتیاط در جنگ برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان سخن می گویند، اما در عمل دشوار است که احتیاط کامل در نظر گرفته شود.

باختر از "اختلافات شدید" در درون گروه طالبان نوشته و به نقل از یک مقام امنیتی کشور، که نخواسته نامش فاش شود، افزوده که رهبری این گروه در باره مصالحه یا ادامه جنگ، دچار "اختلاف نظرها" شده است.

به نوشته این روزنامه، رهبری طالبان از "سوی حامیان شان" به شدت تحت فشار قرار دارد که دست از شورش بردارد و به سوی راه حل سیاسی روی آورد.

باختر در ادامه افزوده که بخشی از اعضای گروه طالبان معتقد به راه حل سیاسی نیستند و خود را به تدریج از طرفداران مصالحه با دولت "دور" می کنند.

آرمان ملی با اشاره به سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در ۲۶ دلو/بهمن ۱۳۶۷ خورشیدی، نوشته که "هنوز فاجعه رهایمان نمی کند".

روزنامه افزوده: "ما همان هایی نبوده ایم که روزی دنیا به نام ما افتخار می کرد؟ چه شد که امروز چنین به خاک مذلت ایستاده ایم و از هر دری به ما با نگاه نفرت می بینند و به حال ما لعن می فرستند؟"

آرمان ملی در ادامه پرسیده است: "اگر ما امروز پارچه پارچه بر روی خوان تفریق و دشمنی نشسته بمانیم، همه می دانند که از این مظلمه چه کسی سود خواهد برد: ما یا دشمنان دور و نزدیک ما؟"

هفته نامه مجاهد، نشریه حزب جمعیت اسلامی، نوشته که شکست ارتش شوروی سابق در ۲۶ دلو ثابت کرد که حمایت نظامی شوروی از دولت به رهبری حزب دموکراتیک خلق در افغانستان "اشتباه" بوده است.

به نوشته این نشریه، در پی این "سیاست اشتباه" نه تنها به مردم افغانستان آسیب شدیدی رسید، بلکه گریبان خود شوروی ها را هم گرفت و به منافع آنان آسیب رساند.

مجاهد در ادامه افزوده که اکنون جامعه جهانی هم باید از "اشتباههای" شوروی سابق درس بگیرند. به نظر نویسنده، حمایت از یک جریان فاقد روح ملی اشتباهی بود که شوروی ها مرتکب آن شدند و "مهمانان امروزی" هم پا جای پای شوروی می گذارند و به خواستهای بخشی از مردم افغانستان توجه نمی کنند.

مطالب مرتبط