رنگین کمان، استودیوی شماره هفت و پنجره

این برنامه ها را هارون یوسفی تهیه و اجرا می کرد.