نشریات کابل: پنجشنبه 29 دلو

ادامه عملیات نظامی در مارجه و نادعلی و نگرانی از احتمال تلفات بیشتری غیرنظامیان در هلمند، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح توجه به حیات غیرنظامیان را از مکلیفت های نیروهای افغان در جریان عملیات نظامی خوانده و تاکید کرده که این نیروها با غیرنظامیان، باید براساس قوانین بین المللی برخورد کنند.

نویسنده هشت صبح به این باور است که طالبان از آن جایی که یک گروه ایدیولوژیک هستند، بنابر منافع خود برای رسیدن به هدف از هرگونه وسیله ای استفاده می کنند و به همین دلیل به حیات غیرنظامیان اهمیت نمی دهند ولی به نوشته این روزنامه نیروهای افغان و خارجی در هر حالتی باید حافظ جان مردم عادی باشند.

روزنامه سروش ملت هم نسبت به حیات غیرنظامیان در عملیات هلمند ابراز نگرانی کرده و نوشته در سال های اخیر تجربه نشان داده که این مساله کمتر مورد توجه طرف های در گیر در افغانستان بوده است.

روزنامه سروش ملت در ادامه می نگارد هرچند شمار زیادی از اهالی مارجه و نادعلی پیش از آغاز عملیات محلات خود را ترک کرده اند ولی بیم آن وجود دارد که طالبان از افراد باقی مانده به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.

روزنامه افغانستان به درازا کشیدن عملیات هلمند را مایه نگرانی در حفظ جان غیرنظامیان و بی جاشدگان توصیف کرده و بروز حوادثی را در آینده که در آنها غیرنظامیان قربانی شوند دور از احتمال ندانسته است.

نویسنده افغانستان به این باور است که در این نبرد دولت و نیروهای خارجی در برابر یک آزمون سرنوشت ساز قرار گرفته اند و مجبور اند که به نیروهای مخالف "ضرب شصت" نشان دهند.

روزنامه ماندگار آغاز عملیات "مشترک" در هلمند را تناقض آشکار در گفتار و کردار دولت ارزیابی کرده و از این زاویه به شدت از سیاست های دولت افغانستان انتقاد کرده است.

نویسنده ماندگار به این نظر است در حالی جنگ در هلمند آغاز می شود که دولت افغانستان پس از تلاش های زیاد حمایت جامعه جهانی را از طرح مصالحه با طالبان به دست آورد.

روزنامه ماندگار می نویسد عملیات مارجه و نادعلی اعتماد مخالفان مسلح را در صداقت دولت برای انجام مذاکرات صلح زیر سوال برده است.

هفته نامه جامعه اما از منظری دیگر به تحلیل جنگ مارجه و نادعلی پرداخته و نسبت به سیاست های خارجی ها در پیروزی در این نبرد ابراز تردید کرده است.

به نوشته هفته نامه جامعه "اگر خارجی ها در جنگ غرض نابودی کامل طالبان جدی می بودند، جنگ مارجه و نادعلی پایان این داستان بود" چرا که به باور نویسنده این دو منطقه از لحاظ جغرافیایی "همانند قفس برای طالبان" است.

روزنامه آرمان ملی به گونه طنز آمیز نبرد در هلمند را با یک سریال معروف هندی "زمانی خشو هم عروس بود" مقایسه کرده و نوشته همان گونه که در این سریال آغاز و انجام آن معلوم نیست در جنگ مارجه هم چنین وضعیتی دیده می شود.

به نوشته این روزنامه فرق عملیات هلمند با سریال هندی این است که آن را یک کارگردان هندی تهیه کرده و جنگ هلمند را برتیانیایی ها کارگرادانی می کنند.

مطالب مرتبط