آگهی شرکت در برنامه مستند به زبان شعر

بی بی سی در یک برنامه مستند، در نظر دارد داستان پنج سال اخیر در افغانستان را به زبان شعر بیان کند، به زبان شما با شعر شما.

برای شرکت در این برنامه اشعار و نوشته های خود را به زبان های دری و پشتو با شماره تلفن تماس با شما تا تاریخ اول جون (ژوئن) به این نشانی ایمیل کنید.

Jonathan.charles@bbc.co.uk

بهترین و گویاترین اشعار و نوشته ها برای این برنامه انتخاب خواهد شد.

نویسنده های منتخب می توانند حرف های بیشتری در این برنامه داشته باشند.

این برنامه از سوی رادیوی چهار بی بی سی به زبان انگلیسی تهیه می شود.

شعرا و نویسندگان شناخته شده ، شعرا و نویسندگان ناشناخته، پیر و جوان همه می توانند در این برنامه شرکت کنند.