پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کابل دریمز؛ گروه موسیقی راک با رنگ و بوی غربی در افغانستان

موسیقی خالص راک با رنگ و بوی غربی؛ ابتکاری کم نظیر از گروهی به نام کابل دریمز در افغانستان. این گروه که ادعا می کند اولین گروه موسیقی راک در افغانستان است، در کنار نوازندگی اهداف بزرگتری را دنبال می کند.

بزرگترین آرزوی این گروه اتحاد و همبستگی میان اقوام افغانستان است. طاهر قادری گزارش می دهد