روزنامه های کابل: شنبه ۱۱ ثور

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، پرداخته اند.

در این گزارش که اخیراً به کنگره آمریکا فرستاده شده، آمده است که مردم از ۱۲۱ منطقه کلیدی در افغانستان، که اهمیت نظامی دارند، تنها ۲۹ منطقه از حکومت آقای کرزی حمایت می کنند.

هشت صبح نوشته که این گزارش دو نکته مهم دارد: نخست این که نارضایی مردم افغانستان از حکومت آقای کرزی به دلیل طرزالعملی است که موجب پیروزی مخالفان و "در واقع پاکستان" شده و دوم این که موفقیت طالبان ناشی از فعالیت تروریستی آنان نه بلکه ناشی از کارکردهای دولت افغانستان است.

نویسنده این روزنامه افزوده که فساد در کشور باعث شده که مردم موفقیت طالبان را با "بی تفاوتی نظاره" کنند و نقش لازمی را که باید به عهده گیرند، فراموش کنند. به نظر نویسنده، دولت هم تمایلی ندارد که مردم در مبارزه با طالبان شرکت فعال داشته باشند.

هشت صبح همچنین به این نظر است که نتیجه گزارش پنتاگون این است که اشتیاق و نیاز حتمی مردم افغانستان به بهبود حکومت داری و تحقق ارزشهای دموکراتیک و انسانی در کشور است که می تواند به عنوان "پادزهری" علیه تروریسم عمل کند.

به نوشته روزنامه، مردم چه از حکومت آقای کرزی راضی باشند و چه نباشند، به دلیل "خاطرات هولناکی" که از امارت طالبان دارند، به هیچ صورت طرفدار نظام طالبانی نیستند.

اما آرمان ملی گزارش پنتاگون را "برای اغفال اذهان مردم" دانسته و نوشته که کشورهای غربی پیش از این هم چنین ارزیابی هایی را انجام داده اند و مردم فکر می کردند که دیدگاه غربی ها تغییر می کند.

به نظر روزنامه اما اکنون ثابت شده که غربی ها با وجود مصرف پول هنگفت در مبارزه با تروریسم و انتقاد از حکومت افغانستان، باز هم از "گروه سیاسی ضعیف و حکومت آغشته به فساد" حمایت می کنند.

آرمان ملی افزوده که اصولاً "جنگ لفظی" کشورهای غربی و حکومت آقای کرزی، "جنگ زرگری و ساختگی است و به نمایشنامه شباهت بیشتر دارد یا واقعیت".

اما ماندگار در مطلب صفحه نخست خود با عنوان "پنتاگون به کرزی نه گفت" نوشته که این گزارش در آستانه سفر آقای کرزی به آمریکا منتشر شده است.

به نظر نویسنده، این گزارش نشان می دهد که کاخ سفید در برابر آقای کرزی هنوز از "موضع انتقادی خود بازنگشته و مناسبات میان کرزی و کاخ سفید بحرانی و متزلزل است".

ماندگار در ادامه افزوده که انتشار چنین گزارشها مشکل افغانستان را حل نمی کند و مشکلات این کشور نیاز به "تصمیم و اراده ملی و بین المللی" دارد که با همکاری و تفاهم و شناخت وضعیت کنونی، برای حل آن چاره اندیشی شود.

روزنامه افغانستان "ضعف" در حکومت افغانستان را "انکارناپذیر" دانسته، ولی افزوده است که گزارش اخیر پنتاگون "علی رغم بازتاب برخی واقعیت های نظامی و اجتماعی افغانستان، چندان دقیق و علمی به نظر نمی رسد". به نظر نویسنده، در شرایط کنونی افغانستان آمارگیری دقیق از نظریات مردم "امکان پذیر نیست" تا بتوان بر اساس آن داوری کرد.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان در ادامه نوشته که این گزارش بر اساس نظریات مردم در مناطقی تهیه شده که مخالفان مسلح دولت بیشتر حضور دارند، ولی اگر آماری در این زمینه از دیگر مناطق افغانستان تهیه شود، نتیجه دیگری به دست خواهد آمد.

راه نجات در سرمقاله خود با عنوان "نشانه های آغاز تنش"، انتشار گزارش اخیر پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا در باره کاهش محبوبیت دولت افغانستان را "نقض تعهدات آمریکا در برابر کرزی" دانسته است.

به نظر نویسنده، در این گزارش دولت افغانستان "ناتوان و ضعیف جلوه داده شده" است. روزنامه افزوده که اگر آمار ارائه شده در این گزارش واقعیت هم داشته باشد، این "نوعی تزویر در گزارش" است. نویسنده تاکید کرده افغانستان تنها ۱۲۱ ولسوالی/شهرستان نیست.

راه نجات نوشته که یکی سخنگویان آقای کرزی این گزارش را به شدت رد کرده و گفته است که "مقامات آمریکایی باید خود را اصلاح کنند".

این روزنامه افزوده که از همین اکنون احساس می شود که "جنگ تبلیغاتی جدیدی میان آمریکا و دولت افغانستان در حال شکل گیری است. راه نجات تاکید کرده که اگر دو طرف اختلافات خود را حل نکند، شکست در میدان جنگ با شورشیان به سراغ هر دو طرف خواهد آمد.