روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۸ ثور

ادامه درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و هزاره ها و نگرانی های ناشی از آن، موضوع عنوان های اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل شده است.

این درگیری ها در پی ورود قبائل کوچی ها به بخش های از ولایت های میدان-وردک و غزنی از اوائل هفته جاری آغاز شد و گفته شده است که همچنان ادامه دارد.

راه نجات در سرمقاله خود با عنوان "فاجعه انسانی و مسئولیت دولت" نوشته که حامد کرزی، رئیس جمهوری در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته به مردم هزاره وعده داد که "دیگر کوچی ها به هزاره جات نمی روند".

به نوشته روزنامه به همین دلیل در سال گذشته کوچی ها به هزاره جات نرفتند و این موضوع این باور را در میان هزاره ها به وجود آورد که اگر آقای کرزی بخواهد می تواند مانع رفتن کوچی ها به هزاره جات شود.

راه نجات تاکید کرده اکنون که این درگیری ها باز هم آغاز شده دولت باید مطابق قانون اساسی کشور این مشکل را برای همیشه حل کند، در غیر آن به نظر نویسنده، این معضل به وحدت ملی آسیب می رساند و به پیچیدگی بحران در کشور می افزاید.

باختر هم در سرمقاله خود تاکید کرده که دولت باید راه حل اساسی را برای این معضل جستجو کند و برای کوچی ها زمین و امکان سکونت را فراهم کند.

به نظر نویسنده، اسکان کوچی ها هم خود آنها را از "زندگی بدوی و عذابی" که از این بابت می کشند، نجات می دهد و هم "دردسری" که وضعیت موجود برای دیگران به بار می آورد رفع خواهد شد.

باختر اما حکومت کشور را "نامسئول" خوانده و نوشته که فقط فقر و بدبختی مردم را فقط "نظاره" می کند. نویسنده همچنین انتقاد کرده که دولت در برابر تلفات غیرنظامیان در حملات خارجی این همه حساسیت دارد، ولی در برابر تلفات غیرنظامیان ناشی از "بی مسئولیتی" ادارات خود اقدامی نمی کند.

سروش ملت حضور کوچی ها در بهسود و مناطق همجوار آن را "تجاوز" خوانده و نوشته که ولسوالی/شهرستان حصه اول بهسود "به میدان دود، گلوله و آتش" مبدل شده است.

روزنامه افزوده که این مشکل تازگی ندارد، تقریباً هر ساله این معضل باعث درگیری می شود. نویسنده تاکید کرده که این معضل نیازمند یافتن راه حل دایمی است.

سروش ملت در مطلب دیگری هشدار داده که اگر معضل کوچی ها و هزاره ها حل نشود، دامنه های آن گسترده تر خواهد شد و به "تنش های قومی" در کشور دامن خواهد زد. این روزنامه افزوده که اگر دولت به این مشکل پایان ندهد، میزان مشروعیت آن به عنوان مجری قانون در افکار عمومی کاهش خواهد یافت.

هشت صبح در مطلب نخست نوشته که ماده چهاردهم قانون اساسی کشور دولت را مکلف به اسکان کوچی ها کرده است، ولی دولت تا حال اقدام عملی برای این منظور نکرده است.

این روزنامه در مطلب دیگری نوشته که در کشور اراضی زیادی وجود دارد که برای اسکان کوچی ها اختصاص داده شود، ولی هنوز این مساله "معلق" مانده است.

نویسنده هشت صبح مدعی است که کوچی گری "استراتژی سیاسی و پروژه ای برای غصب اراضی" است و افزوده که هنوز این تفکر از پستوهای ذهنی طبقه سیاسی کشور زدوده نشده است.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود دولت را متهم به سهل انگاری در مورد معضل کوچی ها و هزاره ها در بهسود کرده و هشدار داده که "سهل انگاری دولت" بحران را عمیق تر و گسترده تر خواهد کرد.

این روزنامه افزوده که ورود کوچی ها به هزاره جات نشان داد که دولت برای حل این معضل هنوز هم "عزم و اراده جدی" ندارد. نویسنده تاکید کرده که دولت باید اجازه ندهد که امنیت کشور برهم بخورد.

آرمان ملی در سرمقاله خود با عنوان "کشته از مردم عوام، امتیاز از رهبران اقوام" نوشته که سران اقوام کوچی و هزاره در درگیرهای میان این اقوام به نحوی "نقش دارند".

این روزنامه مدعی است که این سران برای رسیدن به "امتیازات سیاسی و مادی" باز هم تصمیم گرفته اند که اقوام کوچی و هزاره را به جان هم اندازند و با عنوان دفاع از قوم به "امتیازات" دست یابند.

آرمان ملی دولت افغانستان را هم متهم کرده است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته "درگیری کوچی-هزاره را به ضرر خود تشخیص داد و فوراً هیاتی اعزام کرد و جلو درگیری را گرفت"، اما در صورتی که این درگیری را به زیان خود نداند، "از سهل انگاری کار می گیرد و با گذاشتن کلوخ از آب می گذرد."

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود هر چند نوشته که تنش ها ریشه در ژرفای رویدادهای مختلف دارد و این معضل "یک شبه ظهور نکرده" است. روزنامه تاکید کرده که در این مورد به "عقلانیت، مدارا و گذشت نیاز داریم".

انیس افزوده که این تنشها "بدبینی، نفرت و بی اعتمادی" را به میراث می گذارد و توسل به خشونت روحیه نفاق و تفرقه را در میان مردم ایجاد می کند.

اما این روزنامه در ادامه افزوده که اقوام مختلف افغانستان به عنوان یک پیکر واحد در طول تاریخ با هم "شوربختی و شیرین بختی واحد داشته اند و بروز چنین تنشهای کوچک مانع اتحاد و وفاق آنان نمی شود."