نشریات کابل: چهارشنبه 5 جوزا

تنشها میان کوچی ها و هزاره ها در افغانستان، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت از آنچه که ادامه تنشها میان کوچی ها و روستانشینان هزاره در منطقه بهسود می خواند انتقاد کرده و پرسیده که چرا فرمان رئیس جمهور در رابطه به پایان این تنشها، عملی نمی شود؟

این روزنامه گزارش کرده که موارد تازه درگیری نیز در این منطقه صورت گرفته و وضعیت موجود کوچکترین نشانی از آرامش ندارد.

سروش ملت پرسیده که آیا در درون دولت افغانستان "صداقت لازم" برای پایان دادن به این تنشها وجود ندارد و یا دلیلی دیگری پشت این ماجرا است؟

روزنامه چراغ نیز سرمقاله خود را به همین موضوع اختصاص داده و از اقدام کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور به رفتن به بهسود و "حمایت از هزاره ها" انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرای کابینه را از "استفاده از مقام در راستای مسایل زبانی، قومی، مذهبی و حزبی" برحذر داشته است که به نوشته روزنامه، اقدام اخیر آقای خلیلی، آشکارا در تضاد با یان قانون قرار گرفته است.

نویسنده چراغ در این مطلب زیر عنوان "آقای خلیلی، خون همه افغانها سرخ است" نوشته که آقای خلیلی به فکر بازدید از خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای پامیر نیافتاد و نیز "توجهی به کسانی که از سیلابهای اخیر آسیب دیدند نکرد"، اما در عوض، در کنار مردم بهسود قرار گرفته، جایی که به نوشته روزنامه "پایگاه قدرت و خط آذوقه رسانی سیاسی او را تشکیل می دهد."

اما آقای خلیلی در سفر به بهسود، قومی بودن این اقدامش را به شدت رد کرده و گفته است که سفر او به این منطقه، به منظور حل تنشها صورت گرفته است.

روزنامه ماندگار نیز از ادامه تنشها میان کوچی ها و هزاره ها ابراز نگرانی کرده و این احتمال را دور از واقعیت ندانسته که در پشت این ماجرا، "دست های پنهانی" قرار داشته باشد.

این روزنامه نوشته که ادامه تنشها و دامن زدن به این وضعیت، نشان می دهد که افراد و یا گروه های در پی بهره گیری از این وضعیت هستند و نمی خواهند این مشکل به زودی حل شود.

مطالب مرتبط