نشریات کابل: پنجشنبه 6 جوزا

اما و اگرها در مورد برگزاری اجلاس صلح کابل، ستون های تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل را پر کرده است.

روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را به برگزاری جرگه مشورتی صلح اختصاص داده و نسبت به اینکه برگزاری چنین اجلاسی بتواند نتایج ملموسی داشته باشد، ابراز تردید کرده است.

این روزنامه نوشته که ادامه تنش میان کوچی ها و هزاره ها در بهسود و شدت گرفتن تنشها میان حکومت و پارلمان، چالشهای اصلی سر راه برگزاری این اجلاس هستند.

آرمان ملی نوشته که همزمان با این، اپوزیسیون دولت نیز تصمیم خود را به عدم شرکت در این اجلاس اعلام کرده است.

نویسنده باور دارد که برگزاری اجلاس در چنین شرایط، نتایج قناعت بخشی در پی نخواهد داشت.

روزنامه راه نجات اما برگزاری اجلاس صلح را تنها راه تامین امنیت در افغانستان دانسته و از تلاشهای حکومت در این زمینه ستایش کرده است.

این روزنامه نوشته که منتقدان حکومت اخیرا برگزاری اجلاس صلح را بی فایده خوانده و نسبت به پیامدهای مثبت آن ابراز تردید کرده اند؛ اظهاراتی که نویسنده آن را به زیان صلح و آرامش افغانستان دانسته است.

روزنامه سروش ملت نیز ادامه تنشها میان حکومت و پارلمان را به زیاد اجلاس مشورتی صلح تلقی کرده و نوشته، در شرایطی که افغانستان به سوی مصالحه و آشتی با مخالفان مسلح خود پیش می رود، نیاز است تا تمامی نهادهای این کشور با هم متحد باشند.

این روزنامه از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان تقاضا کرده تا به درخواست مجلس نمایندگان توجه کرده و با فرستادن فهرست وزرای پیشنهادی به این مجلس، به جنجالها خاتمه دهد.

روزنامه ماندگار نیز به همین موضوع پرداخته و اعتراضهای مجلس نمایندگان به تاخیر در معرفی وزرای پیشنهادی را یک "حرکت مدنی" خوانده است.

این روزنامه ادعا کرده که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان عمدا از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس نمایندگان خودداری می کند چون به نوشته روزنامه، منتظر آغاز به کار پارلمان جدید است.

ماندگار از فشارهای مجلس نمایندگان به کرزی استقبال کرده و نوشته که ادامه این حرکت، به "خودکامگی و استبداد" پایان می دهد.

روزنامه دولتی اصلاح از مخالفت برخی از حلقات سیاسی با چگونگی برگزاری اجلاس صلح کابل انتقاد کرده و نوشته که این موضعگیری ها، به زیان منافع ملی افغانستان است.

اشاره این روزنامه به اظهارات اپوزیسیون حکومت افغانستان است که عدم شرکت خود را در اجلاس صلح اعلام کرده است.

مطالب مرتبط