چه چارچوبی برای مذاکره با مخالفان پیشنهاد می کنید؟

در کابل پایتخت افغانستان جرگه مشورتی صلح پس از دوبار تاخیر با حضور قریب به 2000 نفر برگزار شده است . بیش از 1500 شرکت کنند ه این جرگه تلاش می کنند چار چوبی برای مذاکره با مخالفان دولت و میکانیسمی برای عملی شدن آن پیدا کنند.

رییس جمهور کرزی، کارکردهای نادرست و بدرفتاری افرادی در درون حکومت افغانستان و برخورد نامناسب خارجی ها با مخالفان دولت را به عنوان دلایل عمدهء شورش در کشورش بر می شمرد. اما مخالفان و از جمله طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حضور سربازان خارجی در افغانستان، موجودیت زندانهای آمریکایی ین کشور ، فهرست سیاه برای پیگرد رهبران مخالف، تحریم هایی که نامهای رهبران مخالف دولت در آن شامل است وفقدان اراده قوی برای مصالحه را از اسباب اصلی جنگ و شورش ذکر می کنند .

در حالیکه شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح در کابل در باره چارچوب مذاکره با مخالفان بحث می کنند ، ما در روز پنجشنبه سیزدهم جوزا/ 3 جون در برنامهء این هفتهء صدای شما می خواهیم از شنونده های خود بشنویم که آنها چه چارچوبی برای مذاکره با مخالفان و چه میکانیسمی برای عملی شدن آن پیشنهاد می کنند.

لطفا دیدگاه ها و سوال های تان در این باره را پیش از پخش برنامه به نشانی زیر بفرستید: dari@bbc.co.uk

دیگر راه های تماس با صدای شما:

ارسال شماره تلفن تان از طریق اس.ام.اس یا پیامک به شماره: 00447786208888

تلفن برنامه در جریان پخش مستقیم: 00442078360331