نشریات کابل: چهارشنبه ۹ سرطان

اظهارات روز گذشته دادستان کل افغانستان در انتقاد از سفیر آمریکا و بحث فساد اداری در افغانستان، موضوع اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان سرمقاله خود را به بررسی اظهارات دادستان کل افغانستان اختصاص داده که سفیر آمریکا در کابل را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان کرده است.

محمد اسحق الکو، روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که سفیر آمریکا در کابل، به او گفته است که یا معاون یک بانک خصوصی را به اتهام فساد بازداشت کند، و یا از وظیفه خود کنار برود.

نویسنده این اظهارات سفیر آمریکا را "غیر قابل توجیه" خوانده و نوشته، با آنکه دولت افغانستان با مشکل فساد دست و گریبان است، اما هیچ مقام خارجی نباید این حق را داشته باشد که دادستان کل افغانستان را تهدید کند.

روزنامه آرمان ملی اما به بحث فساد در درون دولت افغانستان پرداخته و نوشته که ادامه این وضعیت، جامعه جهانی و به ویژه آمریکا را بی حوصله کرده است.

این روزنامه نوشته، وقتی پول مالیات دهندگان آمریکایی، به جیب مقامات دولتی افغانستان می ریزد و در وضعیت زندگی مردم عادی این کشور تغییری ایجاد نمی شود، آمریکا نمی تواند خاموش بماند.

آرمان ملی خواستار ایجاد سیستمی برای شناسایی و مجازات مقامات دولتی افغانستان شده که در فساد دست دارند.

روزنامه ماندگار نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته که سفیر یک کشور خارجی، به هیچ وجه حق ندارد به جای رئیس جمهور افغانستان، به دادستان کل این کشور دستور دهد.

اما این روزنامه نوشته که هشدار سفیر آمریکا به دادستان کل افغانستان، می تواند نشانی از بی اعتمادی آمریکا نسبت به رهبری حامد کرزی در مبارزه با فساد باشد.

ماندگار نوشته که ریاست جمهوری افغانستان، دیگر مرجع قابل اعتمادی برای آمریکا در زمینه مبارزه با فساد گسترده دولتی نیست.

روزنامه ویسا اما جامعه جهانی را در زمینه ادامه فساد در افغانستان مقصر دانسته و نوشته که غرب در برابر فساد اداری در افغانستان "سیاست دوگانه" در پیش گرفته است.

این روزنامه نوشته که کشورهای غربی، دولت افغانستان را به دلیل ناتوانی در مبارزه با فساد تحت فشار قرار می دهند، در حالی که به باور نویسنده، بخش اعظم فساد در افغانستان از سوی شرکت ها و قراردادهای خارجی انجام می شود.

ویسا نوشته که شرکت های خارجی، سهم اصلی را در حیف و میل پولهای کمک شده به افغانستان دارند؛ اما به جای جلوگیری از این وضعیت، دولت افغانستان مقصر دانسته می شود.

مطالب مرتبط