نشریات کابل: پنجشنبه 24 سرطان

آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس کابل و انتظاراتی که نسبت به این کنفرانس وجود دارد، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ سرمقاله خود را به کنفرانس کابل که قرار است هفته آینده برگزار شود اختصاص داده و نوشته که انتظارات زیادی از این کنفرانس وجود دارد.

این روزنامه نوشته که کنفرانس کابل، با حضور دهها نفر از نمایندگان جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده، فرصت خوبی برای دولت افغانستان است تا ظرفیت خود را به آنها نشان داده و برنامه های مناسبی برای توسعه اقتصادی افغانستان ارائه کنند.

چراغ نوشته که دولت افغانستان امیدوار است تا تعهدات بیشتر جامعه جهانی را برای حمایت از بازسازی و رشد اقتصاد افغانستان بدست آورند.

روزنامه سرنوشت به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که بحث مذاکره با طالبان و کشاندن آنها به زندگی عادی، از مسایل مورد بحث در کنفرانس کابل خواهد بود.

این روزنامه، به همین بهانه روند آشتی با طالبان را بررسی کرده و نوشته که شک و تردیدهای زیادی وجود دارد که این برنامه بتواند امنیت سراسری را در افغانستان تامین کند.

سرنوشت نوشته که طالبان تا حالا این ذهنیت را دارند که دولت افغانستان و جامعه جهانی، با تاکید بر مذاکره و آشتی با طالبان "میانه رو" در پی ایجاد تفرقه در میان طالبان هستند.

نویسنده افزوده که از همین رو، اراده جدی در میان طالبان بوجود نیامده تا به درخواستهای مکرر دولت افغانستان جواب مثبت بدهند و تصمیم به مذاکره یا آشتی با دولت را به رهبری گروه خود واگذار کرده اند.

روزنامه سروش ملت اما به بحث تامین امنیت کنفرانس کابل پرداخته و نوشته که حفاظت از مهمانان خارجی و داخلی که برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده اند "آزمون دشواری" خواهد بود.

این روزنامه نوشته که اجلاس مشورتی صلح کابل که از ماهها برای تامین امنیت آن برنامه ریزی می شد، هدف حملات راکتی قرار گرفت و این بار نیز زیاد دور از امکان نیست که گروه های شورشی، امنیت کنفرانس کابل را برهم بزنند.

نویسنده افزوده که تامین امنیت کنفرانس کابل، برای دولت افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است تا به نمایندگان جامعه جهانی نشان بدهد که آنها توانایی مبارزه با شورشیان و دفع حملات آنها را دارند.

روزنامه آرمان ملی به نقل از والی نورستان در شرق افغانستان نوشته که ولسوالی برگ متال این ولایت، یک بار دیگر در برابر تهدید هجوم طالبان قرار دارد.

این روزنامه نوشته که برگ متال، از ولسوالی های هم مرز با پاکستان، چندین بار تا حالا میان نیروهای افغان و طالبان دست به دست شده است.

آرمان ملی نوشته که دلیل این امر، امکانات اندک پلیس ملی افغانستان است که پس از خروج نیروهای ارتش از یک منطقه، امنیت آن به پلیس ملی سپرده می شود اما آنها در بار دیگر در برابر حملات سنگین طالبان آسیب پذیر می شوند.

نویسنده افزوده که بیرون کردن یک منطقه از کنترل طالبان، نیازمند برنامه های بعدی برای حفظ و نگهداشت آن است، ورنه با خروج نیروهای ارتش و ناتو از یک ولسوالی، طالبان دوباره به آن هجوم می برند.

مطالب مرتبط