نشریات کابل: چهارشنبه 30 سرطان

برگزاری کنفرانس کابل، بحث و تحلیل های متفاوتی را در روزنامه های چاپ امروز کابل بدنبال داشته است.

روزنامه ویسا کنفرانس بین المللی کابل را یک امر "تاریخی" برای افغانستان توصیف کرده که برای آینده افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.

این روزنامه نوشته که برگزاری این کنفرانس، در ایجاد اتحاد نظر میان افغانستان و متحدان بین المللی آن مهم بود.

ویسا افزوده که انتظار می رود جامعه جهانی پس از این از روند توسعه و تامین صلح در افغانستان با جدیت بیشتری حمایت کرده و همچنین در زمینه مصرف کمک های بین المللی، شفافیت بیشتری بوجود بیاید.

نویسنده تاکید کرده که خواست مردم افغانستان این است که در مصرف پولهای کمک شده به این کشور، "اولویت های افغانها" در نظر گرفته شود.

روزنامه سرنوشت برگزاری کنفرانس کابل را "موفقیت بی نظیر" برای افغانستان خوانده و نوشته که برگزاری چنین کنفرانسی در خاک افغانستان، در تاریخ این کشور سابقه نداشته است.

این روزنامه همچنین به محتوای کنفرانس پرداخته و نوشته که نمایندگان جامعه جهانی، سرانجام درخواست های دولت افغانستان در زمینه چگونگی مصرف پولهای کمک شده به این کشور را پذیرفتند.

نویسنده افزوده که درخواست افغانستان از جامعه جهانی، همواره "افغانی شدن" روند جاری در افغانستان بوده است که این درخواست به نوشته روزنامه، از سوی متحدان بین المللی افغانستان پذیرفته شد.

روزنامه راه نجات اما به انتظاراتی که از کنفرانس کابل وجود داشت پرداخته و نوشته که این کنفرانس، نتوانست آنگونه که لازم بود، میان دولت افغانستان و متحدان بین المللی اش "اتحاد نظر" ایجاد کند.

این روزنامه نوشته که انتظار می رفت در جریان کنفرانس کابل، نظر مشترکی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی، بر سر چگونگی مذاکره با طالبان و جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان ایجاد می شد و انتظار دیگر، به نوشته روزنامه این بود که چگونگی مبارزه با فساد چه در داخل افغانستان و چه در سطح بین المللی تعیین شده و "اتهامات" دو طرفه میان افغانستان و جامعه جهانی در این زمینه پایان داده می شد.

اما نویسنده افزوده که کنفرانس کابل، بدون رسیدگی لازم به این مسایل به پایان رسید و نتوانست در مورد مسایل مهم مربوط به افغانستان، اتفاق نظر ایجاد کند.

روزنامه آرمان ملی نوشته که کابل قادر شد تا کنفرانس بین المللی روز گذشته را با موفقیت برگزار کند، اما نویسنده تاکید کرده که تا در سطح حکومت افغانستان "خانه تکانی" صورت نگیرد، برگزاری چنین کنفرانس ها نمی تواند تغییری را در زندگی مردم رونما کند.

این روزنامه نوشته که هر اندازه برنامه ها برای پیشرفت افغانستان درست طراحی شده باشند و هر اندازه پول در اختیار این برنامه ها قرار داده شود، اگر افرادی که در راس قرار دارند و مسئول اجرای این برنامه ها هستند، افراد مناسب نباشند فایده ای نخواهد داشت.

روزنامه هشت صبح اما به مسئله امنیت کنفرانس کابل توجه کرده و نوشته که برگزاری کنفرانسی با شرکت وزرای خارجه و نمایندگان بیش از هفتاد کشور جهان، در کشوری که هر روز با تهدید تروریسم روبروست، می تواند موفقیت بزرگی برای نیروهای امنیتی افغانستان تلقی شود.

این روزنامه نوشته که تامین امنیت این کنفرانس، نشان داد که نیروهای افغان توانایی های خوبی را پیدا کرده اند و اگر روند همچنین ادامه یابد، تا سال 2014، قادر خواهند بود به تنهایی از افغانستان دفاع کنند.