آیا نهاد های بین المللی در افغانستان فاسدند؟

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است تا قراردادهای عمده که ازسوی نهاد های بین المللی به شرکت های خصوصی و یا افراد در افغانستان سپرده می شود، جدا برسی شود.

آقای کرزی که درجلسه شورای وزیران صحبت می کرد بخصوص به آن قراردادهایی اشاره کرد که ازسوی این نهاد ها با مقامات ارشد دولتی افغان و یا نزدیکان آنها امضاء شده است.

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که روند سپردن این قرارداد ها باید ازشفافیت کامل برخوردار باشد بخصوص زمانی که به گفته او پای بزرگان دولت و یا نزدیکان شان درمیان است.

رئیس جمهور کرزی به مشاور امنیت ملی خود وظیفه سپرد تا تمام این قرار دادها را برسی کرده و گزارش مفصل آن را به ریاست جمهوری بسپارد.

واکنش شما به این اقدام رئیس جمهوری افغانستان چیست و آنرا چگونه می بینید؟

چندی پش در مجلس سنای آمریکا این موضوع مطرح شد که درظرف سه سال گذشته نزدیک به چهارملیارد دلار ، توسط مقامات ارشد دولتی و سیاسمتداران افغان، ازطریق فرودگاه بین المللی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شده است.

اما حکومت افغانستان این موضوع را با شدت رد کرد و گفت شرکت های خارجی از طریق قراردادهای کلان این مبالغ هنگفت پول را دریافت کرده و بعدا به خارج منتقل می کنند.

درظرف 9 سال گذشته نزدیک به 30 ملیارد دلار ازپول کمکهای جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان وارد این کشور شده است و حکومت افغانستان می گوید ازین میان تنها 20 درصد آن ازطریق نهاد های حکومتی مصرف شده و ما بقی این پول را خود کشورهای کمک کننده از طریق دادن قراردادهای کلان به شرکت های خصوصی و افراد مصرف کرده اند.

حالا نگرانی عمده حکومت افغانستان این است که همین قراردادها زمینه فساد مالی را درافغانستان فراهم کرده است.

شما دراین باره چه فکر می کیند؟ به نظر شما، این نگرانی حکومت افغانستان چقدرمی تواند بجا باشد؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسش هایتان، شام پنجشبنه درهنگام پخش برنامه به شماره 00442078360331 زنگ بزنید.

و یاهم به شماره 00447786208888 به ما اس ام اس یا پیامک بفرسید.

نظرات و سوالات خود را می توانید همین حالا نیز به نشانی dari@bbc.co.uk به ما ایمیل کنید