نشریات کابل: چهارشنبه 10 سنبله

تهدیدهای که سر راه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان قرار دارد، از مسایل اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نسبت به شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این روزنامه نوشته است که این نگرانی، حتی در نزد مقامات کمیسیون انتخابات وجود دارد.

نویسنده هشت صبح به این باور است که طالبان با حمله به کارمندان انتخاباتی در هفته های اخیر، خواسته اند فضای ترس و وحشت ایجاد کنند و این مسئله، به نوشته روزنامه، مانع از رفتن ناظران انتخاباتی به مراکز رای دهی در سراسر افغانستان خواهد شد.

این روزنامه افزوده که علاوه بر تهدید طالبان، موجودیت "رقابت ها" میان نامزدهای انتخابات در روز برگزاری انتخابات نیز می تواند به مشکل دیگری تبدیل شود.

روزنامه ماندگار نیز سرمقاله خود را به همین مسئله اختصاص داده و از نهادهای مسئول خواسته است تا از کنار نگرانی هایی که نسبت به سلامت انتخابات ابراز می شود، به سادگی نگذرند.

این روزنامه نوشته در حالی که تهدید طالبان از چالشهای جدی سر راه برگزاری انتخابات دانسته می شود، استفاده از زور در میان خود نامزدهای انتخابات نیز چالش دیگری است که کمیسیون انتخابات باید به آن رسیدگی کند.

روزنامه راه نجات اما از افغانها خواسته است تا با شر کت در انتخابات، به کسانی رای بدهند که توانایی کار و خدمت به افغانستان را داشته باشند.

این روزنامه نوشته که تجارب گذشته نشان داده است که دادن شعار، به معنای عمل کردن به آن نیست و از این رو، از رای دهندگان خواسته است تا در روز انتخابات، نه شعارها را بلکه اعمال نامزدها را معیار انتخاب قرار دهند.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که با حضور زنان در رقابت های انتخاباتی در افغانستان "برخورد تعصب آمیز" صورت می گیرد.

این روزنامه نوشته که تصاویر انتخاباتی زنان در مناطق مختلف افغانستان یا پاره شده و یا هم روی آن رنگ پاشیده شده است.

آرمان ملی این اعمال را کار افرادی دانسته که "از حضور فعال زنان در پارلمان خشمگین هستند."

نویسنده اما از افغانها خواسته تا با رای دادن به زنان، در برابر این گونه برخوردها بی ایستند.