معرفی موسیقی پامیری و تخاری

در یکی از برنامه های گذشته از تلاش هایی گفتیم که از یک سال بدین سو برای شناسایی و معرفی موسیقی فولکوریک افغانستان به راه افتاده که سررشته دار این تلاش ها، وحید قاسمی آوازخوان و آهنگ ساز افغان است.

اما حکایت در این باب همچنان باقی است که گفت :

گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان

هـزار باده ناخـــورده در رگ تاک است

وحید قاسمی که همچنان در افغانستان و سرگرم انجام همین امور است، می گوید با یکصد هنرمند موسیقی دیدار داشته و نمونه هایی از آواز آنان را ثبت کرده و به گفته او خیلی کسانی که شناسنامه موسیقی افغانستان با ساز و آواز آنان شکل می گرفته حالا شغل اصلی شان دهقانی است و آواز خوانی و نوازندگی نمی تواند منبعی برای درآمد و تامین معیشت شان باشد.

او در ادامه کارها به نمونه هایی از موسیقی فولکوریک در بدخشان و تخار برخورده است که به دلیل انتقال سینه به سینه آن از نسلی به نسلی دیگر در معرض نابودی قرار گرفته است.

او می گوید در خشونت های چندین ساله عده ای از میراث داران شیوه های خاصی از موسیقی یا کشته شده اند، یا متواری اند و یا هم شغل دیگری اختیار کرده و از قلمرو هنر فاصله گرفته اند.

برنامه حاضر را به همین موضوع اختصاص داده ایم که در آن وحید قاسمی از استودیوی بی بی سی در کابل از ویژه گی های موسیقی پامیری و تخاری می گوید و نمونه هایی از آن را به شنوندگان بی بی سی می شنواند.

قابل یادآوری می دانیم که سوگ سرود های پامیری و گوراوغلی خوانی های تخاری را به همراه نمونه ای از آهنگ های صوفیانه در گذشته پخش کرده ایم و اینجا تکرار آنها را لازم ندانستیم.

وحید قاسمی در ابتدا احتمال از میان رفتن شیوه های موسیقی در مناطق دور افتاده را مایه نگرانی دانست.

مطالب مرتبط