نشریات کابل: پنجشنبه 8 میزان

تشکیل شورای عالی صلح برای مذاکره با طالبان، مسئله اصلی مورد بررسی در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار سرمقاله خود را به تشکیل شورای عالی صلح از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اختصاص داده و نسبت به ترکیب این شورا انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته است که افرادی در این شورا عضویت دارند که سالها با طالبان جنگیده اند و هنوز هم مفکوره شان نسبت به گروه طالبان، همان است که بود.

ماندگار پرسیده است که چگونه با چنین افرادی، حکومت قادر خواهد بود طالبان را به آشتی دعوت کند؟

مسئله دیگر به نوشته روزنامه، عضویت زنان در این شورا است، چیزی که به باور نویسنده، طالبان هرگز به آن روی خوش نشان نخواهند داد.

روزنامه افزوده است که حکومت افغانستان، با چنین برنامه هایی، هیچگاه قادر به تامین امنیت و آشتی با طالبان نخواهد شد.

اما روزنامه دولتی انیس از تشکیل شورای عالی صلح استقبال کرده و آن را یک "گام مثبت در راه پایان دادن به جنگ" توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته است که مردم افغانستان بیش از هر چیز دیگری به صلح و امنیت نیاز دارند و افزوده است که آغاز به کار شورای عالی صلح، می تواند این نیازمندی را برآورده کند.

انیس افزوده است که مردم افغانستان باید برای موفقیت این شورا با هم یکجا شده و از آن حمایت کنند.

اصلاح، دیگر روزنامه دولتی چاپ کابل نیز از تلاشهای حکومت برای آشتی با طالبان ستایش کرده و نوشته است: "خون را نمی توان با خون پاک کرد."

اما این روزنامه همزمان با استقبال از تشکیل شورای عالی صلح، از جامعه جهانی خواسته است تا تلاشهای خود را برای هدف قرار دادن شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان شدت بخشند.

این روزنامه نوشته است که جنگ در روستاهای افغانستان به پیروزی نمی رسد و باید به پایگاه های اصلی تروریسم توجه شود.

روزنامه ویسا به نقل از نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان نوشته است که مذاکرات صلح با طالبان، در "مراحل ابتدایی" قرار دارد و هنوز زود است طالبان در مورد آشتی با حکومت افغانستان تمایل نشان بدهند.

این روزنامه به نقل از مقام ارشد ناتو نوشته است که در حال حاضر، احتمال وارد شدن رهبری طالبان در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان، کم به نظر می رسد.

مطالب مرتبط