اصلاحات اداری در بهبود نهاد های

ولت افغانستان می گوید در چند سال اخیر تلاش کرده برای ایجاد یک اداره سالم و موثر و افزایش توانایی نهاد های دولتی طرحهای را عملی کند.

ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، یکی از این اقدامات است.

این اداره می گوید تا کنون در اکثر مناطق با راه اندازی رقابت های آزاد در استخدام مشاغل و پُست های دولتی و ایجاد کورسهای آموزشی، سعی کرده افراد متخصص و شایسته را استخدام و به این ترتیب در سپردن کار به اهل کار و بالا بردن موثریت نهاد های دولتی کمک کند.

اما عده ای به این باورند که برنامه اصلاحات اداری در برخی مواMainرد، خود زمینه را برای گسترش فساد و حتی ایجاد موانع در استخدام افراد شایسته، فراهم کرده است.

نظر و یا تجربه ی شما در این مورد چیست؟ این روند برای بهبود اداره و افزایش توانایی نهاد های دولتی تا چه حدی موثر بوده است؟