معرفی موسیقی پامیری و تخاری

هنگ ساز افغان است.

یکی از برنامه های گذشته از تلاش هایی گفتیم که از یک سال بدین سو برای شناسایی و معرفی موسیقی فولکوریک افغانستان به راه افتاده که سررشته دار این تلاش ها، وحید قاسمی آوازخوان اما حکایتMain در این باب همچنان باقی است که گفت :

منبعی برای درآمد و تامین معیشت شان باشد. او در ادامه کارها به نمونه هایی از موسیقی فولکوریک در بدخشان و تخار برخورده است که به دلیل انتقال سینه به سینه آن از نسلی به نسلی دیگر در معرض نابودی قرار گرفته است. او می گوید در خشونت های چندین ساله عده ای از میراث داران شیوه های خاصی از موسیقی یا کشته شده اند، یا متواری اند و یا هم شغل دیگری اختیار کرده و از قلمرو هنر فاصله گرفته اند. قابل یادآوری می دانیم که سوگ سرود های پامیری و گوراوغلی خوانی های تخاری را به همراه نمونه ای از آهنگ های صوفیانه در گذشته پخش کرده ایم و اینجا تکرار آنها را لازم ندانستیم. وحید قاسمی در ابتدا احتمال از میان رفتن شیوه های موسیقی در مناطق دور افتاده را مایه نگرانی دانست.