پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار اولین آلبوم گروه موسیقی کابل دریمز

کابل دریمز و یا رویاهای کابل وارد صحنه موسیقی افغانستان شد - گروهی که ادعا می کند اولین گروه راک این کشور است. گروه کابل دریمز، رویای سه نفر از سه ملیت متفاوت در آن کشور است. سلیمان قرداش، جوانترین عضو این گروه می خواند و گیتار می نوازد. او همچنین، اشعار آهنگها را خودش می نویسد. هر سه عضو این گروه موسیقی را در دوران مهاجرت در کشورهای ایران، ازبکستان و پاکستان آموخته اند. اخیرا این گروه اولین آلبوم شان را به اسم I wanna run away در کابل منتشر کردند که مورد استقبال جوانان آن کشور قرار گرفته است.