مردم چگونه می توانند در مبارزه با فساد کمک کنند

فساد مالی، به عنوان یکی از موانع رشد در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته شناخته می شود. پدیده ای که ظاهرا خود زاده توسعه نیافتگی، فقر و مشکلات ساختاری حکومت ها است.

البته فساد مالی در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد اما گستردگی، حجم ونوع فساد و نحوه ی برخورد با آن، درکشورهای مختلف تفاوت دارد.

براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در برلین است، افغانستان پس از سومالی، وبرمه فاسد ترین دولت درجهان است.

درافغانستان، شایع ترین نوع فساد، رشوه دهی ورشوه ستانی وخویشاوند سالاری شمرده می شود. اما اشکال دیگری از فساد نیز وجود دارد که پوشیده می باشد و درقالب تحفه دادن و برگزاری مهمانی ها، ویا روشهای دیگر انجام می گیرد، ومعمولا به عنوان فساد به آنها نگریسته نمی شود.

آیا شما شخصا این نوع" فساد پوشیده" را تجربه کرده اید؟ به نظر شما، آیا فرقی میان رشوت و هدیه وجود دارد؟

این نوع فساد درافغانستان چقدرگسترده است ؟ شما عوامل انتشار آن را درچه می بینید؟ فکر می کنید که فرهنگ وسنت حاکم درافغانستان درشیوع این نوع فساد پوشیده نقشی داشته باشند؟

به نظر شما، چگونه می توان این نوع فساد را درافغانستان کاهش داد؟ نقش ومسئولیت شهروندان افغان درکاهش این نوع فساد را چگونه می بینید؟

سئوال و نظرات خود را می توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل در برنامه صدای شما با ما شریک کنید.

00442078360331

و یا هم به شماره 00447786208888 به ما پیامک بفرستید.

همچنین می توانید سئوال و دیدگاه خود را به این آدرس ای میل کنید:

dari@bbc.co.uk