برنامه رادیویی: دستاورد های افغانستان در نه سال گذشته

عده ای شاید بگویند که باز شدن مدرسه ها به روی دختران و حضور فعال زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان بزرگترین دست آورد نه سال گذشته در افغانستان است.

شماری هم شاید فکر کنند ایجاد چندین دانشگاه خصوصی مهم ترین گامی است که برداشته شده.

سیاستمداران، مشارکت اقوام و طرفهای متخاصم گذشته در قدرت سیاسی و ایجاد نهاد هایی چون پارلمان و شوراهای ولایتی را مهم ترین اتفاق نه سال گذشته افغانستان می دانند.

به ادامه برنامه های ویژه آخر سال، برنامه کنونی اختصاص دارد به نگاهی به دستاورد های افغانستان در نه سال گذشته. این برنامه عمدتا بر پایه نظریات شنونده های ما که در دو هفته گذشته به ما پیام فرستاده اند، تهیه شده است.

مینه بکتاش تهیه کننده ی این برنامه نظریات و دیدگاه های شنونده ها را با مسوولان امور، تحلیلگران و کارشناسان در میان گذاشته است.