نشریات کابل: چهارشنبه 22 جدی

سفر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا به کابل و پیامدهای خروج نظامی جامعه جهانی از افغانستان، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود "ضعف" حکومت افغانستان در برنامه سازی برای پیشبرد امور کشور را بررسی کرده و این موضوع را به مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان ربط داده است.

این روزنامه نوشته که طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نمی تواند بدون برنامه ریزی های بزرگ در سایر عرصه های حکومتداری افغانستان اجرا شود.

ماندگار به این باور است که "بی برنامه گی" در درون حکومت افغانستان باعث عدم پیشرفت جامعه و نظام شده و همین وضعیت باعث خواهد شد تا طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز به تاخیر بی افتد.

این روزنامه افزوده که اگر نیروهای خارجی افغانستان را بدون اینکه برنامه جاگزینی طراحی شده باشد، ترک کنند، افغانستان دچار هرج و مرج شده و تمامی نهادهای این کشور از هم می پاشد.

روزنامه آرمان ملی نیز با نگاهی به طرح خروج نظامی جامعه جهانی از افغانستان، به سفر روز گذشته جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا به کابل پرداخته است.

این روزنامه نوشته که سفر آقای بایدن به کابل و تاکید بر تعهد درازمدت آمریکا در قبال افغانستان، در شرایط کنونی برای این کشور بسیار مهم است.

به باور نویسنده آرمان ملی، افغانستان در حدی نیست که تا سال 2014 مسئولیت امنیتی را به تنهایی برعهده بگیرد و در این زمینه، به ادامه حمایت آمریکا و جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.

به نوشته روزنامه، افغانستان نه از نظر نظامی و نه هم از نظر اقتصادی در سطحی نیست که بتواند ابتکار عمل را بدست گرفته و از وجود جامعه جهانی بی نیاز شود.

آرمان ملی افزوده که آقای بایدن در سفر به کابل، این اطمینان را به مقامات افغان داد که آمریکا به این زودی از کنار افغانها دور نخواهد شد.

روزنامه هشت صبح از سیاست آمریکا در برخورد با پاکستان انتقاد کرده و نوشته که اگر پاکستان حمایت آمریکا را با خود نمی داشت، هرگز قادر نمی بود تا "طالبان را تجهیز، تمویل و بسیج کند."

این روزنامه سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به کابل را "سمبولیک" دانسته و نوشته که اگر آمریکا واقعا در پی بهبود اوضاع در افغانستان است، برخورد خود را با پاکستان تغییر بدهد.

روزنامه نخست نیز نسبت به پیامدهای خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 ابراز نگرانی کرده و نوشته که وضعیت موجود در افغانستان نمی رساند که نیروهای افغان بتوانند کنترل کشور را به تنهایی در دست بگیرند.

این روزنامه از آمریکا انتقاد کرده که بدون توجه به واقعیت های موجود در افغانستان، هر گونه خواست در مورد آینده این کشور تصمیم می گیرد.

مطالب مرتبط