روزنامه های کابل: سه شنبه 28 جدی

غرق شدن یک کشتی پناهجویان در آبهای یونان که گفته می شود تعداد زیادی از افغانها در میان سرنشینان آن بودند، و جنجالهای انتخابات پارلمانی افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح سرمقاله خود را به گزارشهای خبری در مورد غرق شدن کشتی حامل پناهجویان غیرنظامی در آبهای یونان اختصاص داده و نوشته که بیست و دو نفری که تا حالا ناپدید هستند، شهروندان افغانستان بوده اند.

این روزنامه در مقاله خود زیر عنوان "سه دهه آوارگی و خانه بدوشی" نوشته است که شرایط نامناسب در داخل افغانستان هزاران خانواده را وادار می کند تا با قبول مشکلات زیاد راهی اروپا شوند.

در حالی که به نوشته روزنامه، رسیدن آنها به اروپا به مثابه بازی با جان شان است و تازه اگر به آنسوی مرزها هم برسند، زندگی بهتری در انتظار شان نیست.

هشت صبح تنها راه چاره برای این مشکل را تلاش برای بهبود اوضاع در داخل افغانستان دانسته و افزوده که تا زمانی که شرایط افغانستان بهتر نشود، آوارگی افغانها ادامه خواهد داشت.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که اگر دولت افغانستان ظرف ده سال اخیر قادر می شد تا فساد را از نظام ریشه کن کند، امروز افغانستان مجبور نمی بودند تا با پذیرفتن هزاران خطر، خود را به مهاجرتهای غیرقانونی بسپارند.

نویسنده آرمان ملی نوشته که بیکاری در افغانستان هر روز بیشتر می شود، در حالی که به نوشته روزنامه، "زورمندان" با گذشت هر روز "پولدارتر و فربه تر" می شوند.

این روزنامه از دولت افغانستان انتقاد کرده که برای تغییر این وضعیت "هیچ برنامه ای" ندارد.

روزنامه سرنوشت نیز نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و نوشته که تعداد افغانهای که در تلاش فرار از افغانستان هستند، به تناسب سالهای گذشته بیشتر شده است.

این روزنامه نوشته که بیشتر این افراد، جوانان با سواد هستند، در حالی که به باور نویسنده، افغانستان در شرایط کنونی اگر برنامه مناسبی داشته باشد، به این جوانان بیش از هر کشور دیگری نیاز دارد.

روزنامه چراغ از تاخیر در تشکیل پارلمان دوم افغانستان انتقاد کرده و نوشته که سپردن امور رسیدگی به تخطی های انتخاباتی به "دادگاه ویژه" از سوی حامد کرزی، "اشتباه بزرگ" بود.

این روزنامه نوشته که تکمیل کار این دادگاه به وقت زیادی نیاز دارد، در حالی که چهار ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، هنوز شاهد تشکیل مجلس نمایندگان نیستیم.

نویسنده چراغ افزوده که سرنوشت پارلمان دوم افغانستان "مبهم" است و این مسئله به مشکلات موجود در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان دامن می زند.

روزنامه ماندگار نوشته است که جنجالهای اخیر در مورد نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان، بیشتر از آنکه جنبه حقوقی و قانونی داشته باشد، ناشی از تلاش برای "قبیله گرایی و قوم محوری" در افغانستان است.

این روزنامه از حلقاتی در نظام افغانستان انتقاد کرده که از صلاحیت خود در راستای منافع شخصی و گروهی شان استفاده کرده و به فکر قانون نیستند.

مطالب مرتبط