روزنامه های کابل: چهارشنبه 6 دلو

برنامه گشایش پارلمان افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود نوشته است که پارلمان افغانستان به این دلیل از سوی رئیس جمهور گشایش می یابد که "نمایندگان برنده با حمایت جامعه بین المللی توانستند رئیس جمهور کرزی را مجبور به گشایش شورای ملی کنند."

این روزنامه نوشته که تصمیم به گشایش پارلمان، پس از "چهار ماه کشمکش، وقت کشی و بهانه تراشی" صورت می گیرد، اما به نوشته روزنامه، "چالش های اساسی و سرنوشت ساز" از حالا تازه آغاز شده است.

نویسنده چراغ افزوده که نمایندگان برنده انتخابات، تا حالا "به خاطر منافع خود شان" یکپارچه در برابر رئیس جمهور کرزی ایستادند تا آقای کرزی مجبور به گشایش پارلمان شود، اما روزنامه نوشته که مردم منتظر هستند ببینند که این نمایندگان، به خاطر دفاع از "منافع ملی" افغانستان نیز این یک پارچگی را حفظ خواهند کرد یا خیر.

روزنامه ماندگار نوشته که با گشایش پارلمان افغانستان، "بازی" به پایان نمی رسد.

این روزنامه نوشته که نمایندگان برنده انتخابات با آقای کرزی توافق کرده اند که تصامیم دادگاه برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی را پس از گشایش پارلمان نیز بپذیرند و این مسئله، به نوشته روزنامه برگ برنده را به دست رئیس جمهور کرزی می دهد تا از این طریق بر نمایندگان مجلس فشار وارد کند.

نویسنده زیر عنوان "مجلس نمایندگان جدید، زیر ساتور حکومت" افزوده که "موافقت رئیس جمهور به افتتاح پارلمان، باز هم روی یک بازی دیگر صورت گرفته است، بازی ای که می تواند بحران های دیگری را در پی داشته باشد."

روزنامه افغانستان آینده مناسبات میان حکومت و پارلمان افغانستان را با توجه به مسایلی که ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاد، نگران کننده دانسته است.

این روزنامه نوشته که "نحوه تعامل دراز مدت حکومت و قوه مقننه در یک بستر آسیب دیده جریان خواهد داشت و معلوم نیست که در مسایلی مانند بودجه، عزل و نصب ها و دیگر اجرات، نحوه همکاری میان این دو قوه چگونه خواهد بود."

نویسنده افزوده که اقدامات اخیر و "سنگ اندازی های" در راستای ایجاد پارلمان صورت گرفت، فضای "بی اعتمادی و تنش" را میان دو قوه مهم نظام در افغانستان بوجود آورده که به سود مردم این کشور نخواهد بود.

روزنامه نخست نسبت به "آینده دموکراسی" در افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته که آنگونه که افغانستان انتخابات برگزار می کند، این کشور را به دموکراسی راستین نخواهد رساند.

نویسنده نخست هشدار داده است که اگر منافع افراد و گروه ها در انتخابات ها، بر منافع مردم افغانستان سنگینی کند، وضعیت در این کشور وخیم تر خواهد شد.

مطالب مرتبط