روزنامه های کابل: شنبه، ۹ دلو

روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی آغاز به کار مجلس نمایندگان و انتخابات هیات اداری آن پرداخته اند.

مجلس امروز شنبه، نهم دلو/بهمن جلسه انتخابات رئیس، نائب اول و دوم و همچنین منشی (دبیر) اول و دوم خود برگزار کرده است.

هشت صبح در مطلبی نوشته که رقابت نمایندگان برای کسب کرسی ریاست مجلس عمدتا بر دو محور قومی و سیاسی استوار است و از نظر سیاسی آنها به دو مجموعه بزرگ طرفداران حکومت و مخالفان آن تقسیم می شوند.

به نوشته این روزنامه، حامیان دولت در هفته های اخیر در محل اقامت نمایندگان مشغول کمپین برای حمایت از نامزدی عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی و افراد نزدیک به حامد کرزی، بوده اند و مخالفان حکومت برای حمایت از یونس قانونی، رئیس پیشین مجلس مشغول گفتگو با نمایندگان بوده اند.

به نظر نویسنده هشت صبح، آقای قانونی تلاش دارد که رئیس مجلس در جلسه های اول آن برگزیده شود، اما طرفداران حکومت در تلاشند که مانع پیروزی نامزدان در دوره های اول این انتخابات شوند و این "بازی" را تا صدور حکم دادگاه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی ادامه دهند.

نویسنده مطلب به این باور است که دسته بندی های قومی هم در انتخابات هیات اداری مجلس نقش عمده ای دارد. به نوشته این روزنامه، پشتون ها و تاجیک ها هر کدام سه نامزد دارند، اما در میان آنها، آقایان قانونی و سیاف شانس بیشتری دارند.

به نظر نویسنده هشت صبح، آرای نمایندگان هزاره و ازبک و دیگر اقلیت های قومی در پیروزی نامزدها نقش اساسی دارد، ولی هنوز مشخص نیست که آنها از چه کسی حمایت خواهند کرد.

خدمتگار نوشته که محمد محقق، محی الدین مهدی و ظاهر قدیر که تصمیم به نامزدی به سمت ریاست مجلس داشتند، به سود یونس قانونی انصراف داده اند.

به نوشته این روزنامه، عبدالرب رسول سیاف، میر ویس یاسینی، حفیظ منصور و یونس قانونی همچنان به تصمیم خود برای نامزدی به سمت ریاست استوار هستند.

روزنامه افغانستان نوشته که انتخاب فرد شایسته به سمت ریاست مجلس نمایندگان نشان خواهد داد که نمایندگان ملت تا چه حدی به وظایف خود و آرای موکلان خود احترام قائلند. روزنامه تاکید کرده که هر چند نقش همه نمایندگان یکسان است، اما نقش رئیس مجلس در کارآیی مجلس بیشتر است.

سرمقاله نویس روزنامه افزوده که مردم از نمایندگان انتظار دارند که افراد شایسته و کاردانی را به عنوان رئیس و اعضای هیات اداری مجلس برگزینند تا کشور دارای قوه مقننه ای فعال و مقتدر در کنار دو قوه دیگر نظام باشد.

روزنامه افغانستان همچنین نوشته که پس از گشایش مجلس در ششم دلو/بهمن فضای سیاسی کشور تاحدی به آرامش بازگشته و از نگاه مردم هم مسائل انتخاباتی به سر رسیده و دیگر از پیگیری ادامه بحران خسته شده اند.

نویسنده تاکید کرده که حالا اعضای مجلس های نمایندگان و سنا باید توجه خود را به گزینش رئیس و هیئات اداری شایسته معطوف کنند.

آرمان ملی در سرمقاله خود با لحن تندی نوشته که "پارلمان جدید، اول بی کفایت ها را از کرسی های حکومت دور سازد" و با آنها "تصفیه حساب" کنند و پس از آن متوجه مسئولیت های دیگر خود شود.

این روزنامه مدعی شده است که برخی از مقامهای ارشد حکومت با مدارک تحصیلی "جعلی" به مقامهای حکومتی رسیده اند و به منافع مردم افغانستان آسیب رسانده اند. به نوشته آرمان ملی، برخی از نمایندگان مجلس پیشین چنین مدارک را "نادیده گرفتند" و حالا صاحبان این مدارک در مقام وزارت قرار دارند.

آرمان ملی در ادامه همچنین تاکید کرده که مجلس باید آئین نامه داخلی خود را بازنگری کند و راهکاری سنجیده شود که در آینده جلو "معامله گری" نمایندگان گرفته شود و همچنین نمایندگان نتوانند که به غیابت های دوامدار بپردازند و در مجلس حضور نداشته باشند.

ماندگار نوشته که "اکنون پارلمان افغانستان در یک حالت حساس تاریخی قرار دارد و گزینش مدیری مدبر، واقعگرا، سیاست دان، مصلحت پذیر و متعادل، که از هر نوع ماجراجویی مبرا باشد، به خیر جامعه خواهد بود".

نویسنده مطلب افزوده که رهبری پارلمان یک مسئولیت است و این بار کسی که در سمت ریاست مجلس قرار می گیرد، در "آزمونی جدی" قرار خواهد داشت.