روزنامه های کابل: سه شنبه 12 دلو

تاخیر در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، هنوز موضوع اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه اراده به تاخیر در انتخاب هیات اداری پارلمان افغانستان پرداخته و نوشته که این مسئله، "ناتوانی" مجلس نمایندگان را در پیشبرد امور نشان می دهد.

این روزنامه نوشته که با گذشت یک هفته از افتتاح مجلس نمایندگان، هنوز این مجلس موفق به انتخاب رئیس نشده است و با توجه به وضعیت موجود در مجلس نمایندگان، به باور نویسنده، انتظار نمی رود که این انتخابات به این زودی ها انجام شود.

اراده نوشته که توجه به "منافع شخصی" باعث تاخیر در اجرای امور شده است.

روزنامه ویسا نیز از وضعیت موجود در پارلمان جدید افغانستان انتقاد کرده و نوشته که این وضعیت، به سود مردم افغانستان نیست.

نویسنده ویسا افزوده که افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد و نیاز زمان این است که نهادهای قانونی افغانستان هر چه زود به کار آغاز کرده و روی حل مشکلات موجود تصمیم بگیرند.

اما به باور نویسنده، مجلس نمایندگان افغانستان به جای توجه به این وضعیت، درگیر جنجالهای داخلی خود برای تعیین رئیس است.

این روزنامه در ادامه پرسیده که آیا رسیدن به یک مقام، با ارزش تر و مهم تر از منافع مردم افغانستان است؟

روزنامه ماندگار ادامه جنجالها بر سر تعیین رئیس مجلس نمایندگان را ناشی از "مداخله حکومت" دانسته و نوشته که این حلقات می خواهند در داخل پارلمان نفوذ کنند.

نویسنده ماندگار افزوده که موجودیت یک پارلمان قوی و نیرومند، می تواند برای حکومت مشکل آفرین باشد و از این رو، تلاشهای صورت می گیرد که توجه اعضای مجلس نمایندگان، از اصل موضوع به حاشیه معطوف شود.

این روزنامه اما نوشته که مردم افغانستان در انتظار اقدامات و برنامه ریزی های مفیدی از سوی مجلس نمایندگان هستند و می خواهند تا این نهاد هر چه زودتر عملا به کار آغاز کند.

روزنامه افغانستان از بحثهایی که در مجلس نمایندگان افغانستان در روزهای اخیر وجود داشته، انتقاد کرده و نوشته که مردم افغانستان از پارلمان جدید، بیش از این انتظار دارند.

این روزنامه نوشته که افغانستان تجربه یک پارلمان را پشت سر گذاشته و حالا انتظار می رود تا پارلمان دوم، از پختگی لازم در برخورد با مسایل استفاده کند؛ چیزی که تا حالا به باور نویسنده، دیده نشده است.

روزنامه افغانستان نوشته: "بی نظمی ها، بحث های ملال آور و خسته کننده و نظریات تکراری و نامربوط و غلبه رویکردهای محدود و افراط گرایانه، جایگاه پارلمان جدید را در انظار و افکار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است."

این روزنامه ابراز نگرانی کرده است که در نخستین روزهای آغاز به کار مجلس نمایندگان، بوی "تفرقه های قومی و زبانی" در این مجلس به مشام می رسد.

مطالب مرتبط