ایجاد پایگاه های دایمی آمریکا درافغانستان، عامل ثبات یا ادامه جنگ؟

پایگاه هوایی آمریکا در بگرام

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که مقامات آمریکایی علاقمند آن هستند که پایگاههای دائمی در این کشورایجاد کنند.

این طرح نخستین بار از سوی لیندسی گراهام سناتورجمهوریخواه آمریکایی مطرح شد. اما آقای کرزی می گوید، صحبت دراین مورد از طرف افغانها و برپایه منافع ملی افغانستان صورت خواهد گرفت و در نهایت این شورای ملی ولوی جرگه افغانستان است که دراین مورد تصمیم خواهند گرفت.

هنوز جزئیات بیشتراین طرح فاش نشده است.

طرفداران این طرح مدعی اند که ایجاد پایگاه های دایمی آمریکا در افغانستان، هم به سود این کشور و هم به سود آمریکا خواهد بود. چرا که ازیکسو، ارتش افغانستان در مقابل طالبان دست بالاتری پیدا می کند و از سوی دیگر، پاکستان این پیام را در خواهدیافت که طالبان دیگرنمی توانند در افغانستان به قدرت برگردند و این ممکن است سیاست و رفتار پاکستان در برابر افغانستان را تغییر دهد.

همزمان، دولت افغانستان درتلاش برای پایان دادن به خشونتها دراین کشو، سرگرم فراهم کردن زمینه گفتگو با طالبان وشریک ساختن آنهادر روند سیاسی افغانستان است. اما طالبان هر گونه گفتگو با دولت افغانستان را مشروط به خروج نیروهای خارجی ازاین کشور می دانند.

شما چه فکر می کنید، آیا حضورنظامی مداوم آمریکا درافغانستان ضامن ثبات واستقرار دراین کشورخواهد بود یا عامل افزایش خشونتها؟

با توجه به حساس بودن موضوع استقلال ملی، این استدلال نیزمطرح می شود که تأسیس پایگاه های دایمی آمریکا درافغانستان چنین استقلالی را ممکن است زیر سئوال ببرد و ارتش افغانستان را وابسته به خارجی هابسازد. در مقابل، با توجه به شکننده بودن اوضاع امنیتی افغانستان و اینکه نیروهای افغان ممکن است تا پایان سال ٢٠١٤ ازتوانایی های لازم برای تأمین امنیت برخوردارنشوند، چنین استدلال می شود که ایجاداین نوع پایگاه ها شاید ضروری باشد.

آیا شما هم با این نظر موافقید؟ یا اینکه فکر می کنیداین بهترخواهد بود که نیروهای افغان تقویت شوند، وبجای حضور نظامی دایمی آمریکا درافغانستان، این کشور یک پیمان استراتژیک با آمریکا امضا کند؟

سئوال و نظر خودرا می توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل در برنامه صدای شما باما شریک کنید.

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

و یاهم توسط پیامک یا اس ام اس به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ بفرستید.

همچنین می توانیدسئوال ودیدگاه خود رابه این آدرس به ما ای میل کنید: dari@bbc.co.uk