آیا وضعیت زنان افغان در ده سال گذشته تغییر کرده است

حق نشر عکس Reuters (audio)

زندگی زنان افغانستان در ده سال گذشته فراز و فرودهای کمی نداشته است، تلاش برای جلوگیری از ازدواج های اجباری، پایان دادن به فرهنگ بد دادن زنان، برجسته شدن اهمیت آموزش زنان، گزارشدهی مداوم رسانه ها از وضعیت زنان و ایجاد نهادها و مراجع مدافع حقوق زنان از جمله دستاوردهایی اند که در این مدت حاصل شده اند.

اگر شما هم یک زن هستید یا از نزدیک با امور مربوط به زندگی زنان جامعه تان آشنایید، چه چیزهایی برای گفتن در این باره دارید؟

شما شاهد چه دگرگونی هایی در زندگی زنان بوده اید و آیا آنچه می بینید قانع تان می کند؟

از نظر شما چه کارهایی برای بهبود وضعیت زندگی و حقوق زنان باید انجام می شده که نشده است و چه ها نباید می شده که شده است؟

در نسخه صوتی این برنامه که در همین صفحه در دسترس است، خواهید شنید که شنوندگان بی بی سی چگونه دیدگاه های شانرا با یکدیگر در این زمینه با هم در میان گذاشتند و سوال هایی از مهمان برنامه خدیجه عباسی پرسیدند.