نظرات شما در مورد اولویتهای کاری مجلس نمایندگان افغانستان

 عبدعبدالرؤف ابراهیمی
Image caption آقای ابراهیمی، از نمایندگان ولایت قندوز و از قوم ازبک است

پس از نزدیک به یک ماه و در پی یک سلسله از بحث و تبادل نظر که در برخی از اوقات جنجال برانگیز هم بود، سرانجام مجلس نمایندگان افغانستان در 27 ماه گذشته (فبروری) موفق شد به انتخاب رئیس خود شد.

عبدالرؤف ابراهیمی، ازنمایندگان ولایت قندوز و از قوم ازبک، در نتیجه یک رای گیری علنی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.

انتخاب آقای ابراهیمی درست در حالی صورت می گیرد که جنجالها بر سر مشروعیت دادگاه اختصاصی مکلف به رسیدگی به شکایات انتخاباتی همچنان ادامه دارد.

اعضای مجلس نمایندگان این دادگاه را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف فعالیتهای آن شده اند.

ازسوی دیگر، هفت وزارت‌خانه حکومت افغانستان ازسوی سرپرستان وزارت اداره می شوند و در انتظار گماشتن وزیران توسط رئیس جمهور و رای گیری مجلس در مورد آنها هستند.

معاون اول مجلس نمایندگان نیز هنوز انتخاب نشده است.

افزون بر این، دولت شماری از قوانین پیشنهادی و برنامه هایی را روی دست دارید که باید از سوی مجلس تصویب شوند.

این همه و یک سلسله چالشهای دیگر نیز در پیش روی مجلس نمایندگان افغانستان قرار دارد.

از احمد بهزاد، معاون دوم جدید مجلس نمایندگان افغانستان دعوت کرده ایم تا به سئوالهای شما در مورد برنامه های کاری این مجلس پاسخ دهد.

برای شرکت در برنامه صدای شما، شام پنجشنبه به شماره ذیل به ما زنگ بزنید.

00442078360331

و یا نظر خود را توسط پیامک یا اس ام اس به شماره 00447786208888 بفرستید.

همچنین می توانید سئوال و دیدگاه خود را به این آدرس به ما ای میل کنید: dari@bbc.co.uk