نوروز با پنج هنرمند افغان در بی بی سی

حق نشر عکس bbc

شروع سال نو خورشیدی به معنای شروع سال پر مسئولیتی برای افغان ها است. هر کدام از شما چه نقشی در این زمینه بردوش خواهید داشت؟

خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان به این معناست که افغانستان به تدریج به خوداتکایی می رسد و از نظر امنیتی از حضور نیروهای بین المللی بی نیاز می شود.

اما این تنها اعضای پلیس، اردوی ملی، امنیت ملی و پارلمان و نهادهای حکومتی نیستند که سنگینی مسئولیت ها را باید بردوش بکشند و انتظار می رود هر کدام از اعضای جامعه نیز نقشی در این روند داشته باشد.

به نظر شما نقش مردم در این میان چیست و چه می توانند بکنند تا کشورشان از هر نظر بی نیاز باشد و بتواند به پای خود بایستد؟

خود شما چه کرده اید و چه می خواهید در این زمینه بکنید؟

صدای شما در روز اول حمل به یک موضوع دیگر نیز می پردازد:

نقشی که درخت و سبزه در پاک نگه داشتن محیط زیست و زدودن آلودگی های هوا دارد پوشیده نیست.

همه ساله می شنویم که میلیون ها نهال در روزهای آغازین بهار از سوی مراجع حکومتی و نهادهای دیگر برای سبز کردن فضا در کابل و ولایت های دیگر شانده می شوند. اما نمی دانیم که چند تا از این میلیون ها درخت، تا سال دیگر به علت بی مراقبتی و تشنگی نمی خشکند.

مردم چقدر به سرسبزی شهر و محل زندگی خویش بها می دهند؟

شما برای سبز کردن فضا در کشور تان چه کرده اید و چه می توانید بکنید؟

در این برنامه که به روز دوشنبه اول حمل پخش شد، از صادق فطرت ناشناس آواز خوانی که مدتی از رسانه ها کناره می گرفت می شنویم و نیز از فرهاد دریا و پرستو مهریار، جاوید شریف و آریانا سعید که می گویند کاشتن یک درخت کاشتن یک زندگی است.