مرور رویدادهای سال در عرصه نشر

در مجله فرهنگی بیست و یکم حوت 1389 خورشیدی، مروری داشتیم بر مهمترین رویدادهای سال در عرصه انتشار کتاب و رسانه در افغانستان و از دهمین سالگرد تخریب تندیسهای بودا نیز خواهیم گفت.

سال 1389 خورشیدی شاهد انتشار دهها کتاب در عرصه های شعر و ادبیات، تاریخ و سیاست، مسایل اجتماعی، و عرصه های دیگر و همچنین تولد دهها نشریه در کابل و مناطق مختلف افغانستان بوده است. در دو شماره مجله فرهنگی پایان سال خورشیدی نگاهی به مهمترین رویدادها در عرصه فرهنگ و هنر در افغانستان خواهیم افکند.

این هفته خواهیم دید که اهل قلم افغانستان در حوزه های مختلف ادبیات، تاریخ و فرهنگ چه تولیداتی داشته اند و چه نشریات و مجلاتی به خانواده مطبوعات افغانستان پیوسته است. در این محفل سه تن از اهالی قلم مهمان برنامه مایند: سید محمدعلی رضوانی روزنامه نگار مدیر مسئول هفته نامه اقتدار ملی در کابل و مترجم، و هاب مجیر شاعر و پژوهشگر ادبی در مزار شریف و مسعود حسن زاده، شاعر و روزنامه نگار در هرات.

به گفته آقای رضوانی، حدود 180 کتاب در عرصه های مختلف در سال جاری در افغانستان منتشر شده و نزدیک به شصت نشریه آغاز به انتشار کره است. با این وصف، در عرصه تخصصی و حرفه ای شدن نشریات گامهای چندانی برداشته نشده و علارغم آغاز به انتشار نزدیک به شصت نشریه در سال جاری، بهبود کیفی چندان مطلوب نبوده است. از سوی دیگر، به نظر آقای رضوانی، یکی از ضرورتها ویراستاری هم در عرصه انتشار کتاب و هم در حوزه نشریات بوده، که به این امر در افغانستان توجه چندانی صورت نمی گیرد.

آقای مجیر می گوید که میزان انتشار کتاب در شمال افغانستان محدود بوده و بیش از نیمی از آنها به در عرصه شعر و ادبیات نشر یافته است. به نظر آقای مجیر، شمار کتابهای انتشار یافته به هیچوجه با میزان رشد و تولید ادبی در این شمال افغانستان سازگاری ندارد.

در حوزه غرب افغانستان در عرصه ادبیات نزدیک به ده کتاب در سال 1389 خورشیدی انتشار یافته، و به نظر آقای حسن زاده، بیشتر کتابهای منتشر شده در سایر عرصه ها، کتابهای آموزشی بوده است. آقای حسن زاده بر این باور است که علارغم کمبودها، و ضعیت انتشار در غرب افغانستان شاهد بهبود در عرصه های کمی و کیفی بوده است.

در ادامه مجله به تلاشها برای بازسازی تندیسهای تخریب شده بودا در بامیان پرداخته ایم. ماه حوت امسال همزمان بود با دهمین سالگرد نابودی تندیسهای عظیم بودا از سوی طالبان است. در همین حال مقامات محلی ولایت بامیان از تلاشها برای ترمیم و مرمت کاری دیوارهای این تندیسها می گویند.

مطالب مرتبط