شیوه پرداخت حقوق پلیس افغانستان بازنگری می شود

پلیس افغانستان حق نشر عکس AP

وزارت داخله (کشور) افغانستان گفته است که در نظر دارد بخشی از سیستم پرداخت حقوق ماهوار پلیس این کشور را ارزیابی کند.

پیشتر، "اداره ویژه ارزیابی آمریکا در امور بازسازی افغانستان"(SIGAR) در یک گزارش نوشته بود که بخشی از پلیس افغانستان حقوق ماهوار خود را از طریق سیستم بانکی دریافت نمی کنند.

این گزارش نوشته بود که پرداخت حقوق ماهوار این بخش از پلیس که از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، زمینه را برای فساد فراهم کرده است.

وزارت داخله افغانستان این را می پذیرد که حقوق بخشی از نیروهای پلیس از طریق بانک پرداخت نمی شود، اما گفته است که در مورد چگونگی پرداخت حقوق این تعداد از نفرات پلیس تحقیق می کند.

در گزارش اداره ویژه ارزیابی آمریکا در امور بازسازی افغانستان که اخیرا در واشنگتن منتشر شد، ابراز نگرانی شده است که وزارت داخله افغانستان در مورد تعداد پلیس این کشور آمار دقیق ندارد.

در این گزارش آماده است که احتمالا بخشی از افرادی که به عنوان پلیس حقوق ماهیانه دریافت می کنند، در واقع پلیس نیستند.

با این حال، اداره توسعه سازمان ملل متحد که بر روند پرداخت حقوق پلیس افغانستان نظارت دارد، گفته است که سیستم پرداخت حقوق نیروهای پلیس، به تناسب سالهای گذشته بهبود چشمگیری یافته است.

براساس آمار این اداره، در حال حاضر هشتاد درصد نیروهای پلیس افغانستان حقوق خود را از طریق بانک دریافت می کنند، درحالی که این آمار در حدود چهار سال قبل، کمتر از یک درصد بوده است.

اما نه وزارت داخله و نه هم اداره توسعه سازمان ملل متحد، در مورد اینکه باقی بیست درصد نیروهای پلیس افغانستان به چه شکلی حقوق خود را دریافت می کنند، ابراز نظری نکرده اند.

آموزش و تقویت پلیس و ارتش در افغانستان، از برنامه های پر هزینه برای جامعه جهانی بوده است اما نگرانی ها در مورد موجودیت فساد مالی در این برنامه ها نیز همواره وجود داشته است.

آمریکا می گوید، از سال ٢٠٠٢ تا حالا حدود ٢٩ میلیارد دلار را برای تجهیز و آموزش پلیس و ارتش افغانستان مصرف کرده است.

قرار است این نیروها به زودی عهده دار مسئولیت هایی شوند که در حاضر به عهده نیروهای ناتو است، این روند قرار است به زودی آغاز شود و تا سال ٢٠١٤ نیروهای افغان به طور کامل عهده دار مسئولیت تامین امنیت در افغانستان شود و نیروهای تحت فرمان ناتو این کشور را ترک کنند.

اما کمبود تجهیزات مدرن و وجود فساد در این نهاد ها از نگرانی هایی است که ممکن است این برنامه را با شکست روبرو کند.

مطالب مرتبط