پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'آمریکا در مذاکرات صلح مستقیم با طالبان شرکت دارد'

رئیس جمهوری افغانستان برای نخستین بار تایید کرده است که آمریکا در مذاکرات صلح مستقیم با طالبان شرکت دارد تا راه حلی سیاسی برای پایان جنگ در افغانستان پیدا شود. در ماههای گذشته، تلاش برای تشویق طالبان به شرکت در گفتگوهای صلح افزایش یافته است. شورای عالی صلح در افغانستان هم گفته همچنان سرگرم فراهم کردن زمینه برای آغاز گفتگو هاست.

ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد