پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسکیت؛ ورزشی پرطرفدار در میان کودکان و نوجوانان افغان

اسکیت در افغانستان ورزش جدیدی است. اما با وجود این، در میان کودکان و نوجوانان طرفداران زیادی پیدا کرده.

در روز جهانی اسکیت، خبرنگار ما داود قاریزاده سری زده به تنها مدرسه آموزش اسکیت در کابل.