سایت جدید مدرسه روزنامه نگاری بی بی سی

نجیبه کسرایی

سال ها پیش در نخستین روزهایی که من به عنوان مجری برنامه های رادیویی در سرویس جهانی بی بی سی کارخود را آغاز کردم، این نیاز را به شدت احساس کردم که در کنار آموزش های حرفه ای ارائه شده به زبان انگلیسی از سوی بی‌بی‌سی، دستورالعمل‌هایی در مورد زبان کاری که از طریق آن با مخاطبان خود ارتباط بر قرار می کردیم، ضروری بود.

من که به زبان پشتو کار می کردم، نیاز به راهنمایی داشتم تا بدانم بین دو یا چند کلمه مترادف کدام را انتخاب کنم تا در لحن من رعایت بی طرفی شده باشد، یا تلفظ صحیح بعضی لغات چگونه است، یا شیوه برتر ترجمه برای اخبار چیست.

از آن زمان همواره این آرزوی من بود تا امکاناتی را فراهم کنم که دست اندرکاران تولید برنامه بتوانند با تکیه بر آن زبان مناسب را در گزارش‌ها و اخبار به کار گیرند.