پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدور حکم بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان

دادستان کل افغانستان حکم بازداشت فردی را صادر کرده که تا دیروز عالی ترین مقام بانکی و مالی این کشور به حساب می آمد. مقامی که به آمریکا گریخت و ضمن اعلام استعفایش، از فساد و مافیایی سخن گفت که مسئول مفقود شدن پانصد تا هشتصد میلیون دلار است. عبدالقدیر فطرت رییس سابق بانک مرکزی افغانستان تاکید می کند که بخاطر ایستادن در برابر فساد مالی جانش در خطر قرار گرفته است. ولی مقامهای دولتی و قضایی افغانستان شخص خود آقای فترت را مسئول ناکامی بانکی می دانند که حقوق ماهانه بیش از هشتاد درصد کارمندان دولتی از طریق آن پرداخت می شد. با این استعفا گرهی دیگر بر کلاف سردرگم فساد مالی در افغانستان افتاده و بار دیگر نگاهها به ناکامی بانکی که منسوبان عالی ترین مقامهای دولتی سهامدار آن بوده اند، دوخته شده است.

گزارش از علی سلیمی.