پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوای موسیقی افغانستان در پارلمان بریتانیا

موسیقی سنتی افغانستان در ساختمان مجلس بریتانیا هم طنین انداز شد. تعدادی از مربیان انستیتوی ملی موسیقی افغانستان در تور هنری ای که به لندن داشتند، برای اعضای مجلس بریتانیا کنسرتی را اجرا کردند تا موسیقی شرق و غرب را با هم پیوند دهند.

طاهر قادری،بی بی سی، گزارش می دهد.