پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان

تقریبا چهار سال به خروج نیروهای ناتو از افغانستان باقی مانده است، ولی پیش بینی پیامدهای خروج این نیروها برخی را در اروپا نگران کرده است. عده‌ای از نهادهای مدنی افغانستان در لندن کمپینی با نام مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان راه انداخته‌اند و از جمله اهداف‌شان بررسی عواقب خروج نیروهای خارجی از افغانستان بپردازند.

طاهر قادری گزارش میدهد.